Ağ günlüklerinin kurumsal düzeyde kullanılması


Ağ günlüklerinin kurumsal düzeyde kullanılması


Öğr. Gör. Erdem ERDOĞDUAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesierdeme@anadolu.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet KESİMAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesimkesim@anadolu.edu.tr


ÖZET
Web 2.0’ın getirdiği yeniliklerin yanı sıra akıllı telefonlar ve tablet cihazlar gibi mobil cihazların gelişimi, sosyal medya ortamlarını zenginleştirmiştir. Bu değişimi açıklayabilecek ve anlamlandırmamızı sağlayacak yaklaşım, sayısal çağın öğrenme kuramlarından Bağlantıcılık kuramıdır. Bu kuram, bilgi ve fikirlerin çeşitliliğini, kavramlar ve fikirler arasındaki bağların önemini vurgulaması bakımından kurumlar için de hayati önem taşır. Alanyazın, kurumsal örnekler ve çalışmalar incelendiğinde yeniliklerin yakından takip edilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı, kurum içi strateji ve yeniliklerden tüm çalışanların haberdar olması ve bunların kurum çalışanları ile beraber ve açık bir şekilde yürütülebilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, kurumların bilgi ve iletişim ihtiyaçlarını, kendi durumlarına özel bir şekilde uyarlayabilecekleri sosyal medya ortamları işe koşulabilir. Bu çalışma öncelikle sosyal medya ortamlarının sınıflandırmasını ele almış, kurumların yararlanabileceği işlevler açısından karşılaştırmış, bu ortamlar arasında özellikleri ve kapsamı açısından öne çıkan ağ günlüklerinin, kurum içinde nasıl yapılandırılabileceğini tartışmıştır.


ABSTRACT
New features of Web 2.0 and mobil devices like smart phones and tablets have enhanced the social media environments. The paradigm that we can understand and gain meaning of this changing is the learning theory of digital age “Connectivism”. This theory is highly important for corporations because of diversity of knowledge and ideas and emphasizing the connections between concepts. Literature, corporate examples and studies reveals the importance of following improvements, sharing knowledge and experience, informing all employees about in-corporate strategy and carrying out all of these with employees fairly. In this point of view, adaptive social media platforms can be used for communication and knowledge needs of corporations. At first, this study examined the classification of social media platforms and then compared availible functions for the corporations and finally discussed how to configure blogs in-corporate.


ANAHTAR KELİMELER: Ağ günlükleri, sosyal medya, kurumsal iletişim, bağlantıcılık.


KEYWORDS: Blogs, social media, corporate communication, connectivism

[PDF]