e-Öğrenme standartlarında yeni yönelimler


e-Öğrenme standartlarında yeni yönelimler


Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLUAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesimemutlu@anadolu.edu.tr


ÖZET
2000’li yılların başında tasarlanan ve bütün dünyada yaygın kabul gören SCORM modeli e-Öğrenme ders içeriklerinin paketlenmesi, öğrenme yönetim sistemlerine yüklenmesi ve öğrenenin derse ait bileşenlerdeki temel davranışlarının kaydedilmesinde bir standart haline gelmiştir. 2010’lu yıllara gelindiğinde öğrenme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve öğrenenlerin öğrenme yönetim sistemleri dışındaki deneyimlerinin de önem kazanması SCORM modelinin yetersiz kalmasına neden olmuş ve yeni gereksinimleri karşılayacak mimarilerin geliştirilmesine başlanmıştır. Bu çalışmada, ADL kurumunun başlattığı ve SCORM sonrası gereksinimlere yanıt vermesi öngörülen “Yetiştirme ve Öğrenme Mimarisi”, “Sanal Dünya Çerçevesi” ve “Öğrenme için Kişisel Yardımcı” projeleri incelenecek ve e-Öğrenmenin 2020’li yıllardaki yapısı tartışılacaktır. Çalışmada ayrıca, “Yetiştirme ve Öğrenme Mimarisi” nin bir parçası olan ve deneyim izleme amacıyla geliştirilen “Experience API” ve “Öğrenme Kayıtları Deposu” yapılarının ayrıntıları incelenerek, bu alanda uygulama geliştirecek olanlara yol gösterilmiştir.


ABSTRACT
SCORM model, which is design in the beginning of 2000s and is accepted worldwide, is become a standard for wrapping e-learning course contents, uploading them to the learning management systems, and recording fundamental behaviors of the learner in course components. When it comes to 2010s, developments in learning technologies and increasing importance of experiences of the learners out of the learning management systems caused SCORM model to fall behind the expectations and new architecture which can satisfy the new necessities has been developed. In this study, projects, which are expected to meet the needs after SCORM, started by ADL named as “Training and Learning Architecture”, “Virtual World Framework” and “Personal Assistant for Learning” are examined and the structure of e-learning in 2020s will be discussed. Also, in this study, details of configurations such as “Experience API” which is developed for following the experiences and a part of “Training and Learning Architecture” and “Learning Record Store” will be examined in details, in order to guide prospective application developers in this field.


ANAHTAR KELİMELER: e-Öğrenme standartları, SCORM, Yetiştirme ve öğrenme mimarisi, Deneyim izleme, Experience API, LRS, Öğrenen profilleri, Yetkinlik ağları, İçerik aracılığı, Sanal dünya çerçevesi, Öğrenme için kişisel yardımcı


KEYWORDS: e-Learning standarts, SCORM, Training and learning architecture, Experience tracking, Experience API, Learner profiles, Competency networks, Content brokering, Virtual world framework, Personal assistant for learning

[PDF]