Açık ve uzaktan öğrenmenin katılım ve devamlılık stratejilerinde akademik takvim


Açık ve uzaktan öğrenmenin katılım ve devamlılık stratejilerinde akademik takvim


Yrd. Doç. Dr. Ekrem DEMİRİstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesiekrem.demir@auzef.istanbul.edu.tr


ÖZET
Açık ve uzaktan öğrenme, eğitim-öğretim faaliyetlerine 21. yüzyılda bambaşka ivme kazandıran önemli bir fırsattır. Bu fırsatın ve imkanın farkına varan, öğrenmeye hevesli yeni insan tipi her geçen gün açık ve uzaktan öğrenmeye ilgi göstermektedir. Bu ilgi ile birlikte açık ve uzaktan öğrenmenin bazı dezavantajları mevcuttur. Bu dezavantajlardan biri de öğrencinin eğitim-öğretim faaliyetlerine katılım ve devamlılığı ile ilgili yaşadığı problemlerdir. Öğrenci çok farklı nedenlerden dolayı açık ve uzaktan öğrenme faaliyetlerini ya aksatmakta ya da tamamen bırakmaktadır. Bu makalede öğrencinin akademik devamlılıkta yaşadığı sorunun nedenlerinden biri olan akademik takvim konusu ele alınmıştır. Çalışmada ilk olarak uzaktan öğrenme faaliyetini bırakan öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalar ortaya konulmuş, daha sonra dünyadaki farklı açık üniversitelerin akademik takvim uygulamaları anlatılmıştır. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin akademik takvim hakkındaki görüşlerinin tespiti amacıyla anket uygulanmıştır. Ankette katılımcı özelliklerini tespit etmek amacıyla 5, akademik takvim hakkındaki görüşlerin tespiti amacıyla da çoktan seçmeli 13 soru sorulmuş, ortaya çıkan nicel sonuçlar nicel veri analiz yöntemine göre değerlendirilmiştir. Ankete 11.786 öğrenci katılmış olup 9.771 öğrenci anketi geçerli sayılmıştır. 2015 öğrenci anketi eksik cevap sebebiyle geçersiz kabul edilmiştir. Anket değerlendirilmesi geçerli veriler üzerinden yapılmıştır. Anket sonucuna göre öğrenciler mevcut akademik takvimden kısmen memnun olmakla birlikte yaz okulu uygulamasının olmasını istemişlerdir. Konuya bütün olarak bakıldığında öğrencilerin 3 dönemlik akademik takvim talep ettiği, 3. dönemde de alttan ve üstten ders alma imkanının olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu çalışma Türkiye’deki açık ve uzaktan öğrenme faaliyetlerinin akademik takvim açısından tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.


ABSTRACT
Open and distance learning are an important opportunity gaining a momentum to the academic activities in 21th century. A new type of person, who is aware of this opportunity and possibility and is eager to learn, gets interested day by day in open and distant learning. However, there are some disadvantages of the open and distant learning in spite of the interest. One of the disadvantages is the problems that the student has experience in participation and continuity to the academic activities. The student sets the open and distant learning activities back or completely leaves due to the different reasons. In this paper, academic calendar has been address which is one of the problems that the student has in academic continuity. First of all, the studies over the students that left the distant learning activities have been given and then academic calendar applications of other universities in the world have been mentioned. Afterwards, a survey has been applied with an objective to identify the opinions of the students of the Faculty of Open and Distant Learning of Istanbul University (AUZEF) on the academic calendar. The survey consists of 5 questions to determine the characteristics of the participants and 13 multiple-choice questions to identify the opinions of them on the academic calendar and quantitative results have been evaluated according to the quantitative data analysis method. 11,786 students have joined in the survey and 9,771 student surveys have been considered valid. 2015 student survey has been considered invalid due to the short answer. The survey assessment has been conducted over the valid data. According to the results of the survey, students are partly satisfied with the current academic calendar and they want to have summer school. Considering the subject as a whole, students express that they want to have 3 term academic calendar and it is necessary to have an opportunity to retake the failed course and take courses from the next year in the 3rd term. This study sets forth the necessity to review the academic calendar of the open and distant learning activities in Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Akademik Takvim, Yaşam Boyu Öğrenme


KEYWORDS: Open and Distance Learning, Academic Calendar, Lifelong Learning

[PDF]