e-Öğrenme için eğitsel video geliştirme


e-Öğrenme için eğitsel video geliştirme


Yrd. Doç. Dr. Özlem OZANYaşar Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümüozlem.ozan@yasar.edu.tr


ÖZET
Video günlük hayatımıza girdiğinden beri öğrenme süreçlerinde nasıl kullanılabileceği tartışma konusu olagelmiştir. Videokasetlerle başlayan bu süreç internetle yeni bir boyut kazanmıştır. Açık ve uzaktan eğitimin yaygınlığının artmasıyla e-öğrenme süreçlerinde videonun kullanımı üzerinde durulması gereken önemli konular arasında yeri almıştır. Bu bağlamda bu çalışmada e-öğrenme için eğitsel video geliştirme süreç ve stratejileri paylaşılmaktadır. Çalışma özellikle yazarın bu alandaki tecrübelerine dayanmakla birlikte ve alanyazın taraması ile desteklenmiştir. Çalışma ile ulusal alan yazına katkı sağlanması ve bu alandaki uygulamacı ve araştırmacılarla deneyim paylaşımı amaçlanmaktadır.


ABSTRACT
There are debates on how video can be used in learning process since it has entered our daily life as video cassettes. These debates gained a new dimension with the development of internet technologies. Video usage in e-Learning became more and more common as time passes. Furthermore, it has taken a place among the important issues of e-learning as open and distance education. In this context, the focus of this study is video development process and strategy for e-learning. The study bases on author's experience in this field and literature review. The aim of the study is share experience with practitioners and researchers. This study can direct practitioners and researchers about how to design educational video.


ANAHTAR KELİMELER: e-Öğrenme, eğitsel video, video geliştirme


KEYWORDS: e-learning, educational video, video development

[PDF]