(Editöre Mektup) Zeki ve uyarlanabilir e-öğrenme ortamları


(Editöre Mektup) Zeki ve uyarlanabilir e-öğrenme ortamları


Araş. Gör. Gamze TUNAAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesigamzetuna@anadolu.edu.tr


ÖZET
Zeki ve uyarlanabilir e-öğrenme ortamları, farklı kişilik özellikleri, bilgi düzeyleri, yetenek, öğrenme geçmişi, ilgi ve gereksinimlere sahip öğrenenler için faklı yollar, stratejiler, içerikler ve yaklaşımlar kullanarak e-öğrenme ortamlarının kişiselleşmesine olanak sağlamaktadır. Bu sistemler; farklı özelliklere ve gereksinimlere sahip öğrenenlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek, öğrenen memnuniyetini arttırabilmek ve öğrenenlere verimli bir öğrenme ortamı sunabilmek için bir çözüm olarak düşünülebilir. Zeki ve uyarlanabilir öğrenme sistemleri, öğrenenlerin her bir hareketini kayıt altına almakta ve kaydedilen verileri öğrenme teorisi bağlamında analiz ederek öğrenenlere yol göstermek amacıyla kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, zeki öğretim sistemlerinin ve uyarlanabilir öğrenme ortamlarının genel yapısını açıklamak ve zeki ve uyarlanabilir e-öğrenme ortamlarını incelemektir.


ABSTRACT
Intelligent adaptive e-learning environments provide opportunity to make e-learning environments customized using different ways, strategies, contents and approaches for learners with different characteristics, level of knowledge, abilities, backgrounds and needs. This systems can be considered as a solution to satisfy the different needs of learners, increase the learners’ satisfaction and provide them an efficient learning environment. In intelligent adaptive learning systems, every decision of each learner is recorded, the data is analyzed in terms of learning theory and the results are used to guide learners. The aim of this study is to explain general structure of intelligent tutoring systems and adaptive learning environments and to examine intelligent adaptive e-learning environments.


ANAHTAR KELİMELER: Uyarlanabilir öğrenme, zeki öğretim sistemleri, zeki ve uyarlanabilir e-öğrenme


KEYWORDS: Adaptive learning, intelligent tutoring systems, intelligent adaptive e-learning environments

[PDF]