Öğretim amaçlı videolarda öğretmen yakınlığı: açık sınıf örneği


Öğretim amaçlı videolarda öğretmen yakınlığı: açık sınıf örneği


Yrd. Doç. Dr. Ayşenur İNCEELLİAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiainceelli@anadolu.edu.tr
Yrd. Doç. Özden CANDEMİRAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiocandemir@anadolu.edu.tr


ÖZET
Daha etkili bir öğrenmeye destek olmak amacıyla öğrenci ve öğreticiyi bir araya getiren, öğrenciye soru sorma ve tartışma olanağı veren, stüdyoda sınıf atmosferinin oluşturulduğu, Açık Sınıf ders videoları, öğretim amaçlı videolar kapsamında yer alan yapım biçimlerinden biridir. Bu çalışmada Açık Sınıf’ta ders anlatan öğretim üyelerinin; öğrencilere ismiyle hitap etme, olumlu görüş ve düşüncelerini övme, mizah kullanımı gibi sözel; gülümseme, göz teması, jest-mimik, baş ve beden hareketleri gibi sözel olmayan unsurlardan oluşan “öğretmen yakınlık davranışları”, belge analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada, Açık Sınıfta ders veren öğretim üyelerinin öğretici yakınlığı sergilemede sınırlı kaldıkları saptanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında, yakınlık davranışları Açık Sınıfta ders anlatan öğreticilerin görüşleri açısından yarı yapılandırılmış görüşmelerle değerlendirilmiştir. Öğreticiler stüdyo ortamında ders anlatmanın ayrı bir teknik ve sorumluluk gerektirdiğini, yakınlık davranışları sergilemede kendilerini sınırlayan pek çok etken olduğunu ve bununla ilgili yeterli eğitimlerden sonra ekran karşısına çıkmanın daha uygun olduğunu belirtmişlerdir.


ABSTRACT
Open Class video lessons are for supporting purpose of more effective education get to gather students and teachers as like “class” together in studio. The students in the studio can ask some guestions to teacher and discuss some subject. This study is focussed teacher immediacy and investigated the Open Class Teacher’s verbal and nonverbal immediacy behaviors. By a document analysis programs evaluated the elements of verbal immediacy like, being adressed by student by name, positive feedback to student, using humor etc. and nonverbal immediacy such as smiling,eye contact,gesturing ect. The study has revealed that in “Open Class“ teachers although try to make use teacher immediacy they could not establish intented level of immediacy with students.In the second period teachers immediacy try to find by semi-structured interviews.Teachers said that to teach into studio needs very different technic and responsibilitiy. Teachers also said that to show teachers immediacy there are many limited factors. Problems can solve pre education .


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen yakınlığı, sözel yakınlık davranışları, sözel olmayan yakınlık davranışları, öğretim amaçlı video, uzaktan eğitim.


KEYWORDS: Teacher immediacy, verbal immediacy behaviors, nonverbal immediacy behaviors, instructional video, distance education.

[PDF]