Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve mobil öğrenme


Öğr. Gör. Gülay EKRENSinop Üniversitesi, Ayancık Meslek Yüksekokulugekren@sinop.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet KESİMAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesimkesim@anadolu.edu.tr

Gönderme Tarihi : 17 Aralık 2015 Kabul Tarihi : 06 Ocak 2016 *Bu bir araştırma makalesidir.


ÖZET
Mobil cihazlara küresel erişimin mümkün olması mobil öğrenmeye olan ilgiyi arttırmaktadır. 1970’lerden günümüze gelişmekte olan mobil cihazlar dinamik bir yapıda olduğundan mobil öğrenmeye dâhil edilebilecek kişisel elektronik cihazlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Bu cihazların yanı sıra bu cihazların ilişkili oldukları mobil teknolojiler de mobil öğrenme açısından önemli görülmektedir. Mobil kullanıcılar kullandıkları mobil cihazlar için farklı servis hizmetleri satın almaktadır. Alınan servis hizmetinin tipine göre mobil cihazlarda kullanılan ağ teknolojileri ve buna bağlı olarak birçok özellik cihazdan cihaza değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada mobil teknolojilerdeki teknik sınırlılıkların mobil öğrenme deneyimlerinin geliştirilmesine olan etkisi tartışılmış, mobil öğrenmeyi desteklediği öngörülen mobil teknolojiler incelenerek sağlıklı bir mobil öğrenmenin gerçekleşebilmesi için gerekli teknolojiler ve bu teknolojilerdeki gelişmelerin mobil öğrenmeye sağlayabileceği katkılar değerlendirilmiştir.


ABSTRACT
The possibility of global access to mobile devices is increasing the interest in mobile learning. Mobile devices, continuously developing from the 1970’s to today, are adding new personal electronic devices that may be included in mobile learning due to their dynamic nature. In addition to the devices themselves, the mobile technologies related to these devices are also considered important in mobile learning. Mobile users are purchasing various services for the mobile devices they use. Depending on the type of service, the networking technology and many associated functions vary from devices to device. This study discusses the influence of the technical limitations of mobile technologies on the development of mobile learning experiences, and an analysis is conducted on mobile technologies predicted to support mobile learning with regard to the technology required for healthy mobile learning, and lastly an evaluation is conducted regarding possible contributions to mobile learning of developments in the aforementioned technologies.


ANAHTAR KELİMELER: Mobil iletişim teknolojileri, mobil teknolojiler, mobil öğrenme.


KEYWORDS: Mobile communication technologies, mobile technologies, mobile learning.

[PDF]