Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde hazırbulunuşluklarının önemi


Tevfik Fikret KOLOĞLUAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsükologlu52@hotmail.com
Öğr. Gör. Mahmut KANTARAfyon Kocatepe Üniversitesi, Enformatik Bölümümkantar@aku.edu.tr
Prof. Dr. Mevlüt DOĞANAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümümdogan@aku.edu.tr

Gönderme Tarihi : 09 Ekim 2015 Kabul Tarihi : 12 Kasım 2015 *Bu bir araştırma makalesidir.


ÖZET
Bu çalışma, üniversitelerde uzaktan eğitim yoluyla öğretme görevini üstlenecek veya üstlenmiş olan öğretim elemanlarının, uzaktan eğitime başlamadan önce sisteme olan yaklaşımlarının ve uzaktan eğitim yoluyla öğretmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesiyle ilgili ön çalışmaları kapsamaktadır. Uzaktan eğitimin gerekliliği ve son yıllarda uzaktan eğitime olan talebin artmasıyla ilgili güncel açıklamalarda bulunulmuştur. Çalışmada hazırbulunuşluğun önemi ve tespit yöntemleri yanında alt kategorileri olan bilişsel, sosyal ve eğitsel hazırbulunuşluk hakkında tanımlamalar yapılmıştır. Araştırmacı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri, uzaktan eğitimdeki kurumsal yapılar ve uzaktan eğitimde görev alan/alabilecek personel yapısı ve önemine değinilmiştir. Kurumsal yapılarda Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi uzaktan eğitim yapılarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algıları ve hazırbulunuşluklarıyla ilgili yapılmış olan çalışmalar incelenmiş; uzaktan eğitim algısıyla hazırbulunuşluğun önemi hakkında derleme yapılmış ve Ordu Üniversitesi öğretim elemanlarına uygulanacak olan algı ve hazırbulunuşluk ölçüm yöntemini hakkında bilgi verilmiştir.


ABSTRACT
The study includes the preliminary studies concerning the level of the approaches to the system and the presence to the teaching through distance education of the university lecturers in charge of teaching or to be in the process before starting the distant training. In the study current explanations about entailment to the distant training and increasing demand are available. Besides the significance of the presence and evaluation methods, some other definitions dealing with cognitive , social and educational presence have been stated in the study. At the end of the investigations committed by the researcher , the ideas of the lecturers about the distance education, the institutional structures and the equipment of the present and future personnel have also been examined. Concerning with the institutional structures, the information about the distance education systems of the University of Afyon Kocatepe and Ordu University have been presented. The present studies related with the presence and perception of the lecturers about the distant training have been investigated and a review on the distance education perception and presence has been collected and the information about the measurement method to be applied to the lecturers at Ordu University has been presented.


ANAHTAR KELİMELER: Hazırbulunuşluk, Uzaktan Eğitim, Öğretim Elemanları.


KEYWORDS: The Presence, Distance Education, Lecturers.

[PDF]