Yetişkin eğitimindeki bireylerin öğrenme yönetim sistemleri hakkındaki görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Ferhat BAHÇECİFırat Üniversitesi BÖTE Bölümüferhatbahceci@hotmail.com
Öğretmen Esra YILDIZOrtahisar Halk Eğitim Merkezi ve ASOogr.esrayildiz@gmail.com

Gönderme Tarihi : 16 Kasım 2015 Kabul Tarihi : 16 Aralık 2015 *Bu bir araştırma makalesidir.


ÖZET
Bu çalışmanın amacı yetişkin eğitimindeki bireylerin öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi’nde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde 160 saatlik Bilgisayar Kullanımı programına devam eden 11 kursiyer oluşturmaktadır. Nitel veri toplama tekniği ile ele alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Geliştirilen görüşme formuna uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilmiştir. Kursiyerlere dersler harmanlanmış öğrenme ortamında ÖYS aracılığıyla sunulmuştur. Kurs bitiminde yapılan görüşmelerde kursiyerlerin öğretim süresi boyunca kullandıkları ÖYS kullanımına yönelik görüşleri alınmıştır. Kursiyerlerin öğretimde teknolojik araç gereçleri kullanmalarının, kursiyerlerin tutumlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda kursiyerlerin öğretimde ÖYS’nin kullanımı hakkında olumlu fikirleri olduğu ancak ilk aşamada zorluk yaşadıkları belirlenmiştir. Çalışmaya katılan kursiyerlerin tamamı diğer kursların da ÖYS aracılığıyla verilmesinin yararlı olacağını belirtmişlerdir. Çalışma kapsamında alınan kursiyerlerin görüşlerinin yaşamboyu öğrenmede ÖYS kullanımına yönelik katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
This research has aimed to define the opinions of adults about learning management system. Study is based on twelve participants in Computer Literacy course of 160 hours in Ortahisar Public Education Institute in Trabzon in the term of 2014-2015 summer. The study was carried out with 11 participants. As a data collection tool is used semi-structured interview form developed by researchers. Draft of the semi-structured interview form gets the final form through with the expert opinions. Lessons performed in a blended learning environment with Learning Managemnet Systems (LMS). The data collected through the interviews enabled the determination of the ideas of students on the utilization of learning management system(LMS). In the analysis of data, descriptive statistics was performed. In interview participants say that the usage of technologic tools has had a positive impact on their attitudes towards the education system. The result of the study has demonstrated that participants found usage of LMS is easy. According to the findings, students think that LMS is effective for learning and should be use in much more in education system.


ANAHTAR KELİMELER: Yetişkin eğitimi, halk eğitim, hayatboyu öğrenme, yaşamboyu öğrenme, öğrenme yönetim sistemleri, ÖYS, eylem araştırması, nitel araştırma.


KEYWORDS: Adult education, public education, lifelong learning, learning management system, LMS, action research, qualitative research.

[PDF]