Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerinde internet destekli öğrenme ortamlarının oluşturulması


Doç. Dr. Halit Turgay ÜNALANAnadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesihtunalan@anadolu.edu.tr

Gönderme Tarihi : 18 Aralık 2015 Kabul Tarihi : 10 Ocak 2016 *Bu bir araştırma makalesidir.


ÖZET
Bu çalışmada; Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programlarında yer alan Grafik Tasarımı derslerinin İDESE (İnternet Destekli Sanat Eğitimi Projesi) ile sunulmasının, öğrencilerin öğrenme kazanımlarına etkisinin araştırılması ve etkililiğinin sınanması amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda deney ve kontrol grupları oluşturularak bu gruplardaki öğrencilerin başarıları hazırlanan dereceli puanlama anahtarı ile ölçülmüştür. Böylelikle araştırmanın alt problemlerine yanıt verecek nicel veriler elde edilmiştir. Ardından deney grubunda yer alan ve Grafik Tasarımı II dersini, İDESE uygulaması ile alan öğrencilere dersin bu şekilde işlenmesinin etkililiğine ilişkin görüşleri ve bu ders tasarımının nasıl geliştirilip/iyileştirilebileceğine ilişkin görüşleri sorulmuştur Araştırmanın katılımcıları deney grubunda 11 öğrenci ve kontrol grubunda 6 öğrenci olmak üzere 17 öğrenciden oluşmaktadır. Nicel verilerin analizinden elde edilen sonuçlar; deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir. Nitel verilerin analizinden elde edilen sonuçlar; ise öğrencilerin bazılarının kullanılan programın eksikliklerine değinmelerine karşın genellikle dersin bu şekilde işlenmesini yararlı bulduklarını göstermiştir.


ABSTRACT
The main aim of this study is to search and examine the effects of Web-Based Art Education (IDESE) on learning outcomes of students for Graphic Design course. In line with this aim, students were grouped as experiment and control groups and a rubric was conducted to define the success of students in these two groups. With the scores obtained with this rubric, quantitative data were collected to answer the sub-question of the study. Then, the students in the experiment group were interviewed to investigate their opinions on the effectiveness of IDESE and their suggestions to improve it. The participants of the study consist of 17 students, 11 of them in experiment group and 6 of them in control group. According to the analysis of quantitative data, no statistically significant difference detected between the scores of the students in experiment group and the scores of students in control group. According to the analysis of qualitative data, despite few students mention about the lack of the program, students generally emphasize the usefulness of this program.


ANAHTAR KELİMELER: İnternet destekli sanat eğitimi, deney grubu, kontrol grubu, grafik tasarımı.


KEYWORDS: Web-supported art education, experiment group, control group, graphic design.

[PDF]