Havacılık hizmetiçi eğitiminde uzaktan eğitim


Caner ACARBAYTürk Havayollarıcacarbay@gmail.com

Gönderme Tarihi : 18 Kasım 2015 Kabul Tarihi : 03 Aralık 2015 *Bu bir derleme türünde makaledir.


ÖZET
Havacılık, teknolojik gelişmelerin en hızlı uygulandığı, birden çok alt sistem ve disiplinden oluşan dinamik yapıya sahip bir sektördür. Bu sektör, gelişen teknoloji ile birlikte sürekli yenilenen standartlara, prosedürlere ve uygulamalara sahiptir. Dünyada Uzaktan Eğitim etkinliklerinin yapılandırılmasının, göreceli olarak, eski bir geçmişi olmakla birlikte; Uzaktan Eğitim ortamlarının çok kültürlü, demokratik, etkileşimli, esnek, açık ve ulaşılabilir olarak tasarımı yeni bir uygulamadır. Çağdaş yaşamın bir gereği olarak, bireylerine eşit ve demokratik eğitim olanağı sunmak isteyen toplumlar, teknoloji ve teknoloji tabanlı uygulamaların kendilerine sağladıkları fırsatları kullanarak Uzaktan Eğitim uygulamalarına geçmektedirler. Dahası tasarım, kuram ve uygulama açısından, geleneksel eğitim etkinliklerinden çok farklı yaklaşım ve politikaları içeren Uzaktan Eğitim, öğrenme süreçlerinde son derece köklü ve yapısal değişikleri de beraberinde getirmektedir Uzaktan Eğitim bünyesinde bireysel, grup ve çoklu iletişimi bir arada barındırmakta; göreceli olarak düşük son birim maliyeti oluşturmakta; küreyerel (küresel + yerel) çoklu iletişime olanak tanımakta ve kişilerarası iletişime izin vermektedir. Bu sayede eğitimi alanların belirli saat diliminde sınıfta olma zorunluluğu ortadan kaldırılabilecektir. Bireyler kendileri için günün en uygun saatinde eğitimlerini gerçekleştirebilecek ve eğitimden elde edilecek verim arttırılabilecektir. Bu çalışmada uzaktan eğitimde yer alan yöntemler incelenerek havacılık alanına uygulanması araştırılmıştır. Havacılık alanında gerçekleştirilen eğitimlerin geleneksel sınıf ortamından uzaktan eğitim ortamına taşınmasının getireceği avantajlar ve çekinceler ayrıntılı bir şekilde incelenerek gerekli çözüm önerileri oluşturulmaya çalışılmıştır.


ABSTRACT
Although structuring of Distance Education activities in the World has relatively an old history, it is a new application to design a multicultural, democratic, interactive, flexible, open and accessible Distance Education environment. As a necessity of modern life, the societies wishing to offer equal and democratic education opportunities to individuals, they switch distance education by using technology and technology-based application that provides them the opportunities. Furthermore, in terms of theory and practice, distance education with very different approaches to training policy from traditional activities also brings along extremely radical and structural changes in the learning process. Distance Education is hosting the individual, group and multiple communication together; constitute a relatively low marginal cost; allow for glocal (global + local) multiple communication and permits interpersonal communications. By the help of this method, shareholders are not obligated to be in the classroom in a certain time frame. Moreover, they can choose optimum training hours for themselves and help both themselves and their companies to increase efficiency of the in-service-trainings. In this study, different distance training methods are studied for aviation in-service-trainings. In addition to that, pros and cons of the shifting in-service-trainings from classroom based training to distance training is examined in detail in order to create efficient in-service-training environment for the shareholders.


ANAHTAR KELİMELER: Havacılık Eğitimi, Havacılık, Uzaktan Eğitim, Uzaktan Öğrenme.


KEYWORDS: Çevirisi Aviation Training, Aviation, Distance Learning, Distance Training

[PDF]