Açık ve uzaktan eğitim kurumlarının web sitelerinin popülaritesi


Dr. Gülendam UYGUÇGİLAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi TV Yapım Merkezigulendam@anadolu.edu.tr
Prof. Dr. Uğur DEMIRAYAnadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümüudemiray@anadolu.edu.tr

Gönderme Tarihi : 07 Aralık 2015 Kabul Tarihi : 30 Aralık 2015 *Bu bir araştırma makalesidir.


ÖZET
Çalışmada açık ve uzaktan eğitim kurumlarının, web sitelerinin popülerliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda çalışmada, öğrenci sayısı 100.000’in üzerindeki 18 üniversitenin kurumsal web sitelerinin; yoğunlukları, hangi sıklıkta ziyaret edildikleri, kaç kişi tarafından ve ne kadar süre ile görüntülendikleri vb. özellikler incelenmiştir. Çalışmanın amacına yönelik olarak web sitelerinin popülerliğini ölçen ABD merkezli bir internet şirketi olan, Alexa’nın verileri ve popülerlik ölçütleri kullanılmıştır. Ayrıca Traffic Estimate sitesinden üniversitelerin web sitelerinin bir aylık süredeki toplam ziyaretçi sayıları elde edilmiş ve öğrenci sayılarına oranlanmıştır. Çalışmada, seçilen popülerlik ölçütlerinin ağırlık değerlerini belirlemek için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılmıştır. 28 Ekim 2015 tarihinde genel tarama ile internet üzerinden toplanan veriler AHS yöntemi ile hesaplanarak, üniversitelerin web siteleri popülerlik açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, ele alınan üniversitelerin yanı sıra, uzaktan eğitim veren diğer özel/kamu kurum ve kuruluşlarına web sitelerini daha popüler biçimde kullanabilmeleri doğrultusunda genel bir bakış açısı oluşturmak amaçlanmıştır.


ABSTRACT
It is aimed to investigate the popularity of the websites of the Open and Distance Learning (ODL) Institutions, in this study. In accordance with this purpose, the websites of the 18 universities, those numbers of students above 100.000, were selected, and intense of the websites, in which frequency they visited, how long and by how many people they displayed, etc. attributes were examined. Alexa data were used in this study. Alexa is an US based internet company that provides web traffic data and analytics. Benchmarks related with website popularity derived from were used. Additionally, estimated monthly visits, taken from Traffic Estimate website, rated to number of students of the universities. In this study, Analytic Hierarchy Process (AHP) were used to calculate weights of the benchmarks. Then data was collected on 28th October, 2015 from Alexa and Traffic Estimate websites, and popularity scores of the websites were calculated and evaluated using AHP weights of benchmarks. As a result, it is intended to provide a general perspective about the popular usage of the websites of the all private and public ODL institutions.


ANAHTAR KELİMELER: Açık ve Uzaktan Eğitim, Kurumsal Web Sitesi, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS).


KEYWORDS: Open and Distance Education, Institutional Website, Analytic Hierarchy Process (AHP).

[PDF]