Uzaktan eğitim araştırmaları üzerine kesitsel bir alan yazın incelemesi


Uzaktan eğitim araştırmaları üzerine kesitsel bir alan yazın incelemesi


Arş. Gör. Tülay DARGUTÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümütdargut@comu.edu.tr
Arş. Gör. Fulya TORUNAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümüfulya.torun@adu.edu.tr
Prof. Dr. Mukaddes ERDEMHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümüerdemm@hacettepe.edu.tr


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, sosyal ağ, içerik yönetim sistemi, öğrenme yönetim sistemi ve kitlesel açık çevrimiçi kurs (MOOC) gibi farklı amaçlarla ve geniş kapsamlı kullanılan ortamlar ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin araştırmalarda hangi öğrenme kuramlarının temel alındığını incelemek, yorumlamak ve bu konuda öneriler sunmaktır. Bu doğrultuda Web of Science veritabanında son beş yıl (2010-2015) kapsama alınarak bir tarama yapılmıştır. Uzaktan eğitimde sosyal ağ, içerik yönetim sistemi, öğrenme yönetim sistemi ve kitlesel açık çevrimiçi kurslar (MOOCs) ile ilgili toplam 88 makale incelenmiştir. Bu makalelerden yalnızca 7 tanesinde öğrenme kuramları temel alınarak araştırma yapıldığı görülmüştür. Analizler ve bunlara bağlı öneriler çalışma kapsamında sunulmuştur.


ABSTRACT
The aim of this research is to investigate that which learning theories grounded on distance education processes carried by the environments as social web, content management systems, learning management systems and massive online open courses with separate purposes and wide extents; to explicate and offer suggestions about this subject. Accordingly, the researches made in last five years (2010-2015) which belongs to Web of Science database were analyzed. Totally 88 articles about distance education with social web, content management systems, learning management systems and massive online open courses were investigated. From these articles it is seen that only seven of them were grounded their investigation on learning theories. The findings and the suggestions belonged to these findings are presented in the content of this research.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan eğitim, sosyal ağ, içerik yönetim sistemi, öğrenme yönetim sistemi, kitlesel açık çevrimiçi kurs, öğrenme kuramları.


KEYWORDS: Distance education, social web, content management systems, learning management systems, massive online open courses, learning theories.

[PDF]