Meslek lisesi öğrencilerinin sosyal ağ kullanma alışkanlıkları ve sosyal ağ kullanımına ilişkin görüşleri


Meslek lisesi öğrencilerinin sosyal ağ kullanma alışkanlıkları ve sosyal ağ kullanımına ilişkin görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Nilgün TOSUNTrakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesinilgunt@trakya.edu.tr


ÖZET
İnternetin kullanıcılara sunduğu çok sayıda olanaktan biri de sosyal ağ üyeliğidir. Sosyal ağlar, bireylerin internet ortamında bir araya gelerek yazı, resim, fotoğraf ve video paylaşımları yapabilmesini sağlayan etkileşimli platformlardır. Konuyla ilgili olarak alan yazında, meslek lisesi öğrencileri ile yapılmış çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmada meslek lisesi öğrencileri ile çalışılmıştır. Bu araştırmada, meslek lisesi öğrencilerinin sosyal ağları kullanma alışkanlıklarını ortaya koymak, sosyal ağların günlük yaşamda ve eğitimde kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları, Kırklareli il merkezindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 519 öğrencidir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen, 23 adet çoktan seçmeli ve 4 adet açık uçlu sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Bu sorularla öğrencilerin sosyal ağ kullanma durum ve alışkanlıkları ile sosyal ağların kendileri için önemi, yararı, kullanırken yaşadıkları sorunlar ve eğitimde kullanımına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS istatistik programıyla analiz edilerek, sonuçlar yorumlanmıştır.


ABSTRACT
One of the several opportunities Internet provides to the users is social network membership. Social networks are interactive platforms providing individuals to share texts, pictures, photographs and videos coming together in an Internet environment. Individuals can sign up to one or more than one social networks for various reasons. When the literature related to the subject was reviewed, it didn’t find studies with vocational high school students. For that reason, the study was carried out with vocational high school students. The sample of the study included 519 students of a Vocational and Technical Anatolian High School in central Kırklareli province. In the study, a questionnaire form including 23 multiple choice and 4 open-ended questions developed by the researcher were used as the data collection tool. Through these questions, social networking status and habits of students, the importance of social networks for themselves, the benefits of using their experience and views on the use of problems, use in education were determined. Obtained data were analyzed using SPSS statistical software, and the results were interpreted.


ANAHTAR KELİMELER: Sosyal ağlar, meslek lisesi, sosyal ağlarda güvenlik, eğitimde sosyal ağlar


KEYWORDS: Social networks, vocational high school, safety in social networks, social networks in education

[PDF]