Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri


Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri


Yrd. Doç. Dr. E. Pınar UÇA GÜNEŞAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesiepuca@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu çalışmada, toplumsal değişimin ne olduğu ve insanlığın hangi evrelerden geçtiğine değinildikten sonra teknolojinin bu süreçteki etkisinden söz edilmiştir. Teknoloji ile ilişkisi kurulan toplumsal değişim, daha sonra eğitim bağlamında ele alınmış ve üç kavramın etkileşimiyle gerçekleşen durumlar ifade edilmiştir. Bu süreçte beliren uzaktan eğitim ve e-öğrenme kavramları açıklanmış, Web 2.0 ile birlikte sanal ve gerçek dünyayı iç içe geçiren sosyal medya ve sosyal ağların özellikleri ve yaşama, bireye ve topluma etkileri ele alınmıştır. Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim üçgeninde, sosyal ağların potansiyelinden yararlanarak olumlu gelişmeler yaşanabileceği, bazı durumların göz ardı edilmesi durumunda ise aynı potansiyelin zarar verici olabileceği üzerinde durulmuştur.


ABSTRACT
In this study, after the concept of social change and the stages humanity passed through has been dealed, technology’s influence in this process is mentioned. Social change, established its relationship with technology, is then dealt with in the context of education and the conditions that occur through the interaction of the three concepts are expressed. The distance education and e- learning concepts appeared in this process are explained, capabilities and the effects of social media and social networking -that intertwines the virtual and the real world through Web 2.0- on individuals and society are considered. In the social change, technology and education triangle, positive developments can be experienced taking advantage of the potential of social networks, but in case of ignorance of some things the same potential can be damaging.


ANAHTAR KELİMELER: Toplumsal Değişim, Teknoloji, Eğitim, Uzaktan Eğitim, e-Öğrenme, Sosyal Ağlar


KEYWORDS: Social Change, Technology, Education, Distance Education, e- Learning, Social Networks

[PDF]