Uzaktan öğrenenlerin akran değerlendirmesine yönelik görüşleri


Uzaktan öğrenenlerin akran değerlendirmesine yönelik görüşleri


Yrd.Doç.Dr. Serpil KOÇDARAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi skocdar@anadolu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Nejdet KARADAĞAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi nkaradag@anadolu.edu.tr


ÖZET
Akran değerlendirmesi, öğrenen başarısının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olup, öğrenenlerin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirme süreci olarak tanımlanabilir. Akran değerlendirmesi daha çok yüz yüze eğitim ortamlarında kullanılmaktadır. Açık ve uzaktan öğrenme kurumlarında akran değerlendirmesinin kullanımı sınırlı olup, özellikle açık üniversitelerde gerçekleştirilen değerlendirme uygulamaları içerisinde akran değerlendirmesinin payı düşüktür. Öte yandan, 2008 yılından itibaren Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin ortaya çıkmasıyla akran değerlendirmesi popüler olmuş, bir değerlendirme aracı olarak açık ve uzaktan öğrenme kurumlarında ve açık üniversitelerde daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Türkiye’de bir açık ve uzaktan öğrenme kurumunda uzaktan öğrenenlerin akran değerlendirmesine yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 20 uzaktan öğrenen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenenlerden bazıları akran değerlendirmesinin uygulanabileceğini savunsa da bazı öğrenenler akran değerlendirmesine karşı olumsuz görüş bildirmişlerdir. Bazı öğrenenler ise öğretici tarafından değerlendirilmeyi daha güvenilir bulmuşlardır. İki aşamalı olarak yapılması düşünülen araştırmanın bir sonraki aşamasında, sonuçların genellenebilmesi için bu araştırma ile elde edilen nitel bulgulardan hareketle hazırlanacak bir anket ile daha fazla sayıda öğrenene ulaşılması planlanmaktadır.


ABSTRACT
Peer assessment is one of the methods used for assessment of learning, which is defined as a process in which learners assess each other’s work according to a set of pre-determined criteria. Peer assessment is mostly used in face-to-face learning environments. Use of peer assessment is limited in open and distance learning institutions and especially in open universities, the percentage of using peer assessment among other methods is relatively low. On the other hand, with the introduction of Massive Open Online Courses, it has attracted more attention by open and distance learning institutions and open universities since 2008. In this context, the purpose of this study is to determine the opinions of distance learners towards peer assessment in Turkey. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 20 learners. Data were analyzed via descriptive analysis method. As a result, it can be concluded that learners stated that peer assessment can be implemented in their courses whereas some of the learners stated negative opinion towards peer assessment. Some of the learners find instructor assessment more reliable. In the next step, in order to generalize the findings, it is intended to reach more learners via a questionnaire which will be developed based on the qualitative findings of this study.


ANAHTAR KELİMELER: akran değerlendirme, açık ve uzaktan öğrenme


KEYWORDS: peer assessment, open and distance learning

[PDF]