Açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinde kullanılan basılı kitaplara ilişkin maliyet analizi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi örneği


Açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinde kullanılan basılı kitaplara ilişkin maliyet analizi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi örneği


Arş. Gör. Hakan ALTINPULLUKAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesihakanaltinpulluk@anadolu.edu.tr
Arş. Gör. Zehra LALEAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesizehralale@anadolu.edu.tr
Arş. Gör. Merve ÇELİKAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesimervecelik722@anadolu.edu.tr
Ayşe PERİ MUTLUAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiaperi@anadolu.edu.tr
Doç. Dr. Köksal BÜYÜKAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesikoksalbuyuk@anadolu.edu.tr


ÖZET
Açık ve uzaktan öğrenme hizmeti veren kurumlarda basılı kitaplar oldukça önemli bir konumdadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşen ilerlemelere rağmen basılı ders kaynakları hala önemini korumaya devam etmektedir. Basılı ders kitaplarının maliyet yüzdelerinin belirlenmesi ve çıkan sonuçlara göre yeni stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan bu çalışmayla, öncelikle basılı kitapların önemi, alanyazında elektronik kitaplarla olan etkililik ve maliyet karşılaştırmalarına yer verilmektedir. Daha sonraki bölümde, Açık ve Uzaktan Öğrenme Sistemlerinde basılı kitapların yerine, kullanımına ve önemine değinilmektedir. Çalışmanın son bölümünde ise, Dünya’da en çok öğrenciye sahip olan Mega Üniversitelerden biri olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi özelinde basılı kitapların yeri, üretim süreçleri ve maliyet analizi sonuçlarına yer verilmektedir. Maliyet kalemleri, matbaa, telif, lojistik, depolama ve personel giderleri olarak bölümlere ayrılmıştır. Maliyet hesaplamalarında, 2015-2016 eğitim öğretim yılına ait yeni kayıtlara dağıtılan kitapların maliyet kalemlerinin yüzdelik gösterimi, toplam dağıtılan kitapların maliyet kalemlerinin yüzdelik gösterimi ve basılan kitaplar için maliyet kalemlerinin yüzdelik gösterimi yer almaktadır.


ABSTRACT
Printed books have a significant status in institutions that provide open and distance learning services. Despite the improvements in information technology and communications, the importance of the printed books is still being protected. It is necessary to analyze the cost percentages of the printed books and determine new strategies according to the results. Within the purpose of this study, firstly the importance of printed books, then the comparisons of the cost and effectiveness related to the electronic books in the literature will be mentioned. Conclusion part of this study includes sections for the location of the printed books, production periods and staff expenses at one of the mega universities, Anadolu University Open Education Faculty, which has the most student population body in the world. This part is divided into sections as cost items, printing house, copyright, logistics, storage and staff expenses. Cost calculations include; the percentages of the cost items for 2015-2016 academic yearbook distribution to newly registered students, the percentages of cost items for the total books distributed, and the percentages of cost items for the printed books.


ANAHTAR KELİMELER: Basılı ders kitapları, açık ve uzaktan öğrenme sistemi, maliyet analizi


KEYWORDS: Printed textbooks, open and distance learning system, cost analysis

[PDF]