Uzaktan eğitimde kuramlar, değişimler ve yeni yönelimler


Uzaktan eğitimde kuramlar, değişimler ve yeni yönelimler


Arş. Gör. Ömer Faruk GÖKMENSakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesiomerfarukgokmenn@gmail.com
Arş. Gör. İbrahim DUMANSakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesidumani44@gmail.com
Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUMSakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesihorzum@gmail.com


ÖZET
Uzaktan eğitimde teorik yaklaşımlar ilk ortaya çıkmaya başladığında bu yaklaşımlar genelde düzensiz olmuştur. Kurumsallaşan ve belirli bir işleyiş kazanan uzaktan eğitim sistemleri ve uygulamaları son birkaç yıla kadar kuramlara dayandırılmıştır. İlerleyen yıllarda öğrenme paradigmasındaki değişimler, yeni öğrenme yaklaşımları ve gelişen teknolojiler uzaktan eğitim alanını etkileyerek birçok kuramın geliştirilmesine temel oluşturmuştur. Bu çalışmada, uzaktan eğitimin tanımı ve uzaktan öğrenme kuramları açıklanmıştır. Uzaktan öğrenme kuramları içerisinde günümüz uzaktan eğitim uygulamalarında yaygın olan ve sıklıkla çalışılan uzaktan öğrenme kuramlarının temel ilkeleri anlatılmıştır. Ayrıca uzaktan eğitiminde zaman, mekân, öğrenci ve öğretmen rolleri, teknolojik araçlar boyutundaki değişimlere değinilmiştir. Uzaktan eğitimde önem kazanan konulardan biri olan herkes için her yerde her zamanda öğrenmeyi açıklayan Ubiquitous learning ve bilginin ağlar üzerinde dağıtık yer aldığını belirten bağlaşımcılık (connectivism) yaklaşımın temelleri anlatılmıştır. Son olarak gelecek vaat eden ve bağlaşımcı yaklaşıma dayanan geniş kitlede öğrenenlere bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde çevrimiçi ortamlarda eğitim imkânı sunan Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (KAÇD)’in özelliklerine değinilmiştir.


ABSTRACT
When the theoretical approaches of distance education begin to emerge, it has been generally in disorder and disorganized way. The distance education systems and applications which has been institutionalized and has gained momentum, has based on the theory for the last few years. In the coming years changes in learning paradigm, new learning approaches and developing technologies has affected distance education field and this lead to researches to develop many distance education theories. In this study, the definition of distance education and distance learning theories are described. The basic principles of distance education theories, which are common and frequently studied in the literature, are explained. In addition, changes with regard to the time, space, student and teacher roles, technological tools in distance education have been represented. The principles of Ubiquitous learning which is an important topic in distance education that explaining learning for anyone in anywhere and in anytime, Connectivist approach which is indicating knowledge is distributed over networks, have presented. Finally, features of Masssive Open Online Courses (MOOC), which is a promising approach for a wide audience and offering online education by means of information and communication technologies, have also described.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan Eğitim, Uzaktan Öğrenme, Uzaktan Öğrenme Kuramları, Kuramların Yönelimi


KEYWORDS: Distance Education, Distance Learning, Distance Learning Theories, Direction of Theories.

[PDF]