Uzaktan yaz okuluna yönelik öğrenci görüşleri


Uzaktan yaz okuluna yönelik öğrenci görüşleri


Uzman Emre ÖZGÜLAnadolu Üniversitesieozgul@anadolu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSALAnadolu Üniversitesiouysal@anadolu.edu.tr


ÖZET
Uzaktan eğitim, değişik koşullar ve beklentiler içerisinde bulunan bireylere öğrenme imkânı sağlamada bir seçenek olarak, dünyada hızla yaygınlaşan ve gelişen bir eğitim uygulaması hâline gelmiştir. Üniversitelerdeki öğrenenlerin yaz okullarından daha aktif bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple iklim ve bir takım koşullar göz önünde bulundurulduğunda zamandan ve mekândan bağımsız yürütülecek bir yaz okulu uygulaması öğrenciler açısından bir fırsat olarak düşünülebilir. Alanyazın taraması sonucunda yurt dışında ve ülkemizde yaz okullarında açık ve uzaktan öğrenmeye yönelik sınırlı sayıda araştırmaya ulaşılmıştır. Bu açıdan araştırma konusunun alanyazın açısından bir yeniliği temsil ettiği düşünülmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin uzaktan yaz okullarına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini yaz okulu deneyimi olan ve uzaktan öğretim tecrübesine sahip 6 öğrenci oluşturmaktadır. Görüşmeye dayalı nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler, yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin yaz okulunda uzaktan öğrenmeye ilişkin görüşleri üstünlükler, sınırlılıklar ve öneriler bağlamında değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın sonucuna göre uzaktan yaz okullarının normal yaz okullarına göre öğrenciler açısından birçok konuda üstünlük sağladığı görülmüştür. Öğrenci görüşlerinden elde edilen bütün bulgular ilgili temalar altında detaylı olarak açıklanmıştır.


ABSTRACT
Distance education is an alternative for whom has different conditions and expectations has been growing rapidly and developing all over the world. It is required to make a new arrangement in order to utilize summer school more efficient and effective for students who want to take courses in summer schools. For the reason when it is considered to weather and several conditions summer school with open and distance learning that overcomes the place and time barriers can be thought as an opportunity for students. As a result of literature review, limited researches were found at abroad and just one were found in Turkey. Therefore, the project could be seen as an innovation in the field of open and distance learning. The purpose of the research is to determine opinions of students about distance summer school. The sample of the research consists of 6 students having an experience about summer school and distance learning. Interview based qualitative method was used in the research and semi-structured interviews were conducted to determine opinions of participants. Content analyze method was applied to analyze data obtained from interviews of participants. In this research, opinions of students regarding distance summer school were evaluated in the scope of superiorities, limitedness and proposals. According to the results of the research, distance summer school has many superiorities for students according to traditional summer school. It has been defined. All findings obtained from students opinions are described in detail under the relevant themes.


ANAHTAR KELİMELER: Yaz Okulu, Çevrimiçi Öğrenme, Açık ve Uzaktan Öğrenme, Uzaktan Yaz Okulu


KEYWORDS: Summer School, Online Learning, Open and Distance Learning, Distance Summer School

[PDF]