(Kitap Özeti) Küresel e-öğrenmede kültürel güçlükler


(Kitap Özeti) Küresel e-öğrenmede kültürel güçlükler


Okutman Nazife ŞEN ERSOYDumlupınar Üniversitesisen.nazife@gmail.com


ÖZET
Andrea Edmundson’ın editörlüğünde yazılan Küresel E-Öğrenmede Kültürel Güçlükler 2007 yılında yayımlanmıştır. Beş ana tema etrafında yapılandırılan eser bunlara bağlı 20 alt bölümden oluşmaktadır. Kitabın ana bölümleri küresel perspektiften kültür ve e-öğrenme, e-öğrenmede Batı felsefeleri ve kuramsal temeller, dil ve göstergebilim, kültürlerarası öğretim tasarımındaki sorunlar ve sonuç bölümlerini içermektedir. Alanyazında kültürün iletişim ve iş dünyası ile bireylerin yaşantılarının çeşitli boyutları üzerindeki etkilerine yönelik çok fazla kaynak ve araştırma olmasına karşın, bu bilgi ve kültürel araştırmaların e- öğrenme açısından yansıma ve uygulamalarına ilişkin bir kaynak olmaması bu kaynak kitabın ortaya çıkış amacı olarak gösterilebilir.


ABSTRACT
Globalized E-Learning Cultural Challenges, published in 2007, was edited by Andrea Edmundson. It is created with the contribution of various authors from different fields and is comprised of 20 chapters that shape around five main themes. The main themes of the book are on culture and e-learning, Western philosophies and theoretical foundations in e-learning, language and semiotics, addressing issues of cross-cultural instructional design and lastly the conclusion part. This reference book emerged based on the fact that there were substantial researches and sources in literature about the effects of culture in business and communications along with the various aspects of people’s lives or their work; however, there weren’t adequate resources and empirical researches on the implications and applications of this information and cultural research on e-learning.


ANAHTAR KELİMELER: Kültür, e-öğrenme, küreselleşme


KEYWORDS: Culture, e-learning, globalization

[PDF]