(Editöre Mektup) İçerik üreten öğrenenler ve özellikleri


(Editöre Mektup) İçerik üreten öğrenenler ve özellikleri


Araş. Gör. Hakan KılınçAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesihakankilinc@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu araştırma, yeni nesil öğrenenler olarak da adlandırılabilecek olan içerik üreten öğrenenlerin öğrenme süreçlerinde doğru ve güncel bilgilerden oluşan içerikleri üretebilmesi için hangi özellik ve sorumluluklara sahip olması gerektiğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda, dijital ortamlara dâhil olan öğrenenlerin sahip olması gereken becerileri açıklayan 21. Yüzyıl becerileri kuramı ve bilmenin doğasını ağ yapıları içerisinde inceleyen bağlantıcılık kuramı araştırmanın kuramsal temeli olarak belirlenmiştir. Belirlenen kuramların ilkeleri, içerik üreten öğrenenler bağlamında oluşturulan bir matris aracılığı ile kesiştirilmiştir. Böylelikle çalışma sürecinde alan uzmanlarına yönlendirilecek olan araştırma soruları elde edilmiştir. Çalışmaya gönüllü olarak katılan alan uzmanlarının kendilerine yönlendirilen araştırma sorularına verdikleri yanıtlar NVIVO 11 paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ise içerik üreten öğrenenlerin, içerik üretme süreçlerinde doğru ve güncel bilgiye ulaşabilmesi için sahip olmaları gereken özellikler ve sorumluluklar ilgili ana temaların altında alt temalar olarak verilmiştir.


ABSTRACT
This study aims to reveal the characters and responsibilities of content generated learners’, as new generation learners, in the learning processes for producing the contents which contain accurate and up to date information. In this context, the theoretical fundamentals of this research are 21th century skills theory, which explains the skills of the learners in digital environments and connectivism theory, which explains the nature of knowledge in the network. The principles of these two theories are crossed in a matrix which has formed in the context of content generated learners. Thus, the research questions, ask to field experts, are gathered. The answers, which are gathered by the field experts, are analyzed with using NVIVO11 software. At the end of the analyses, the main themes and sub themes are achieved that the characters and responsibilities to reach accurate and up to date information in the content generating process of the content generated learners.


ANAHTAR KELİMELER: İçerik üreten öğrenen, dijital öğrenme ortamları, uzaktan öğretim


KEYWORDS: Content generated learner, digital learning environments, distance learning

[PDF]