Engelli öğrencilerin sayısal ve sembol içerikli bir dersteki başarılarının incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği


Engelli öğrencilerin sayısal ve sembol içerikli bir dersteki başarılarının incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği


Doç. Dr. Harun SönmezAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesihsonmez@anadolu.edu.tr


ÖZET
Anadolu Üniversitesi 1982’den bu yana açık ve uzaktan eğitim sisteminin Türkiye’de yerleşmesinde çok önemli katkılar sunmakta ve her yıl bu sistemle binlerce öğrenci mezun olmaktadır. Çeşitli nedenlerden örgün olarak üniversite öğrenimi göremeyen veya kendisini farklı alanlarda yetiştirmek isteyen fakat bunun için yeterli zaman ayıramayan kişiler açık veya uzaktan eğitimi tercih etmektedir. Anadolu Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerinde gelişen teknolojinin tüm araçlarını kullanmaktadır. Anadolu Üniversitesi açık öğretim sisteminin öğrenci kitlesinin bir parçası olan engelli öğrenciler, çeşitli derslerde yaşadıkları zorluklardan dolayı, kendilerine kolaylıklar (muafiyet, ders eşleştirme, uyarlama) sağlanmasını beklemektedir. Anadolu Üniversitesi açık öğretim sistemi dahilinde farklı programlarda İST203U İSTATİSTİK okutulmaktadır. Bu çalışmada, İstatistik dersini alan öğrencilerin başarı puanlarının farklı gruplara göre karşılaştırılması amaçlanmıştır.


ABSTRACT
Anadolu University makes valuable contributions to the development of open and distance education in Turkey, and thousands of students graduate every year, since 1982. People who want to develop themselves in various fields but have limited time for formal education or those unable to attend formal education at university prefer open and distance education. Today, Anadolu University uses all technological tools in educational practices. Disabled students, as part of the student body of Anadolu University Open Education System, expect to get some benefits (exemption, course matching and course adaptation) due to certain difficulties faced on various courses. IST203U Statistics is taught in various programs of Anadolu University Open Education System. In this study, a comparison of the different student groups is investigated for the students who enrolled in the IST203U Statistics course.


ANAHTAR KELİMELER: Engelli öğrenci, başarı notu, parametrik olmayan istatistik


KEYWORDS: Disabled student, grade, non-parametric statistics

[PDF]