Türkiye ve Çin’deki açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinin ve ders malzemelerinin karşılaştırılması: Anadolu Üniversitesi ve Şanghay Açık Üniversitesi örneği


Türkiye ve Çin’deki açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinin ve ders malzemelerinin karşılaştırılması: Anadolu Üniversitesi ve Şanghay Açık Üniversitesi örneği


Araş. Gör. Hakan AltınpullukAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesihakanaltinpulluk@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye ve Çin’deki açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinin ve kullanılan ders malzemelerinin incelenmesi ve karşılaştırmalarının yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye ve Çin’de açık ve uzaktan öğrenme hizmeti sunan, yüksek öğrenci sayısına sahip ve saygın iki kurum olan Anadolu Üniversitesi ve Şanghay Açık Üniversitesi incelenmiş ve çeşitli boyutlarda karşılaştırılmıştır. Çalışmada, önce üniversiteler genel olarak tanıtılmış, kullanılan açık ve uzaktan öğrenme ders malzemeleri tartışılmış ve özet tabloda iki üniversitenin tüm özellikleri karşılaştırılmıştır. Bu çalışma, Türkiye ve Çin’de uygulanan sistemsel benzerliklerin ve farklılıkların belirlenmesi, açık ve uzaktan öğrenme alanında daha etkili çalışmaların ve işbirliklerinin geliştirilmesi ve karşılıklı örnek alınması gereken uygulamaların paylaşılması açısından önem taşımaktadır.


ABSTRACT
In this study, it is aimed to compare and analyse the course materials in open and distance learning systems in Turkey and China. To achieve this aim, Anadolu University and Shanghai Open University are analysed and compared in different dimensions. Both universities which are highly populated and prestigious, provide open and distance learning in Turkey and China. In this study, the two universities are introduced, open and distance learning course materails used in these universities are discussed and all qualities of both universities are compared and given in a pivottable. This study is important in identifying the similarities and differences related to the systems applied and in the development of more effective studies, cooperation and sharing the representative application to implement in the field open and distance learning in Turkey and China.


ANAHTAR KELİMELER: Anadolu Üniversitesi, Şanghay Açık Üniversitesi, açık ve uzaktan öğrenme sistemleri.


KEYWORDS: Anadolu University, Shanghai Open University, open and distance learning systems.

[PDF]