Uzaktan eğitimde ARCS-V motivasyon tasarımı modelinin kullanımı


Uzaktan eğitimde ARCS-V motivasyon tasarımı modelinin kullanımı


Okutman Hasan UçarBilecik Şeyh Edebali Üniversitesihasan.ucar@bilecik.edu.tr
Doç. Dr. Alper T. KumtepeAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiatkumtepe@anadolu.edu.tr


ÖZET
Uzaktan eğitim sisteminde başarıyı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Motivasyon bu faktörlerin en önemlilerinden biridir. Uzaktan eğitimde öğrenenlerin dersten ayrılması, dersi tamamlayamaması ve başarısız olması motivasyon eksikliği ile ilişkilendirilmektedir. Uzaktan eğitimde yaşanan bu sorunlarla motivasyon arasındaki ilişki yeteri kadar incelenmemektedir. Ayrıca motivasyon bağlamında öğrenenlere yönelik destek çalışmalarında kuram temelli uygulamalar yeterli sevide değildir. Bunun yerine çoğunlukla öğrenen görüşlerinden veya öğreten deneyiminden yola çıkılarak yapılan uygulamalar ağırlıktadır. Bu noktada öğrenme ortamlarında öğrenenlerin motivasyon sorunsalına ilişkin kuramsal temeli olan, uygulamada geçerliği ve güvenirliği yüksek olan ARCS-V motivasyon tasarım modeli uygulanabilir. Bu bağlamda çalışmanın uzaktan eğitimde ARCS-V motivasyon tasarım modelinin kullanımına yönelik kurumlara, araştırmacılara ve uygulamacılara yardımcı olması amaçlamaktadır.


ABSTRACT
There are many factors that affect success in distance education systems. Motivation is one of the most important factors. Distance learners’ dropout rates, retention cases, and failure have been associated with lack of motivation. The relationship between these problems and motivation remains to be an understudied area of research. In addition, within the context of motivation, theory-based solutions related to these problems haven’t been put forward sufficiently. Instead, the practices on this matter are mostly based on instructors’ experience and learners’ thoughts. At this point, in regard to motivation problem, ARCS-V motivation design model based on a powerful theory and has high validity and reliability can be implemented in distance learning environments. In this regard, the study aims to help the institutions, researchers, and practitioners in using the ARCS-V motivational design model in distance education environments.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan eğitim, motivasyon, ARCS-V motivasyon tasarımı


KEYWORDS: Distance Education, Motivation, ARCS-V motivation design

[PDF]