Öğretmen adaylarının internet etiği algıları ve kontrol odağı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Öğretmen adaylarının internet etiği algıları ve kontrol odağı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Nilgün TosunTrakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesinilgunt@trakya.edu.tr
Doç. Dr. Aynur GeçerKocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesiakolburan@kocaeli.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Duygu Nazire KaşıkcıKocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesiduygukasikci@yahoo.com


ÖZET
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının internet etiği algıları ile kontrol odağı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi kontrol odağı, kişiliği oluşturan boyutlardan biridir ve içsel ya da dışsal olabilir. Diğer bir deyişle insanlar kendilerine verilen ceza ve ödülleri, kendilerine ya da talih, şans, kısmet gibi dışsal etkenlere bağlarlar. Amaca uygun olarak araştırma, ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 717 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Torun (2007) tarafından geliştirilen “İnternet Etiği Ölçeği” ile Dağ (2002) tarafından geliştirilen “Kontrol Odağı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 17.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının toplam internet etik algılarının iyi düzeyde olduğu ve iç kontrollü olarak hareket ettikleri ifade edilebilir. Öğretmen adaylarının internet etik algıları ve kontrol odağı algıları arasında düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır.


ABSTRACT
In this research, it was aimed to determine the relationship between the Internet ethics perceptions of the pre-service teachers and their control focus perceptions. As known, control locus is one of the dimensions creating the personality, and can be internal or external. In other words, people associate the rewards and punishments with themselves or with external factors such as luck and fortune. In accordance with the purpose, the research was carried out using the relational screening model. The participants of the research included 717 pre-service teachers studying at different departments of Kocaeli University Faculty of Education and Trakya University Faculty of Education. In the research, “Internet Ethics Inventory” developed by Torun (2007) and “Control Locus Inventory” developed by Dağ (2002) were used as data collection tools. The research data were analyzed using SPSS 17.0 package program. According to the research results, it can be concluded that total Internet ethics perceptions of the pre-service teachers were at a good level, and they acted with internal control. There was a significant relationship at a low level between the Internet ethics perceptions and control locus perceptions of the pre-service teachers.


ANAHTAR KELİMELER: İnternet etik algısı, kontrol odağı, öğretmen adayları.


KEYWORDS: Internet ethics perception, control locus, pre-service teachers.

[PDF]