Açık ve uzaktan eğitimde öğrenme


Açık ve uzaktan eğitimde öğrenme


Öğr. Gör. Dr. Belgin Boz YüksekdağAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesibboz@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu çalışmada "Açık ve uzaktan eğitimde öğrenme nasıl olmalıdır?” sorusuna yanıt verilmeye çalışılmıştır. Yirmi birinci yüz yılda bireylerin değişen ve gelişen öğrenme gereksinimlerine bağlı olarak öğrenme etkinliklerinde de değişiklik olmuştur. Bu bağlamda, öğrenmenin tanımı, felsefi temeller açısından farklılaşan davranışçı, bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımları ve her bir yaklaşımda öğrenenlerin ve öğreticilerin eğitimdeki yeri, rolü ve sorumlulukları, alan yazına dayalı olarak tartışılmıştır. Ardından açık ve uzaktan öğrenmede benimsenen yapılandırmacı yaklaşım açısından öğrenenlerin ve öğreticilerin bu eğitimdeki yeri ve sorumlulukları ve öğrenme ortamlarının özellikleri ele alınmıştır. Son olarak, açık ve uzaktan öğrenmede benimsenen yaklaşımın öğrenciler, öğreticiler ve öğrenme ortamları üzerindeki etkisine vurgu yapılarak gelecekteki açık ve uzaktan öğrenme uygulamalarına katkı sağlayabileceği düşünülen önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
In this study, it is trying to be answered the question, “How should the open and distance learning be?” In twenty-first century there have been changes in the learning activities by depending on the changing and evolving learning needs of individuals. In this context, it is discussed based on literature the definition of learning, behavioral, cognitive and constructivist learning approaches that have different in terms of the philosophical foundations. In each approach was discussed the place, role and responsibilities of learners and teachers, in the education. Then, it was discussed the place, role and responsibilities of learners and teachers and the features of learning environment in terms of the constructive approach that adopted in open and distance learning. Finally, there have been suggestions that may contribute to the future of open and distance learning applications, by emphasizing the impact of the constructive approach that adopted in open and distance education on learners, teachers and learning environments.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme, açık ve uzaktan öğrenme.


KEYWORDS: Learning, open and distance learning.

[PDF]