Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği öğrencilerinin görüşlerine göre içerik düzenleme stratejilerinin belirlenmesi


Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği öğrencilerinin görüşlerine göre içerik düzenleme stratejilerinin belirlenmesi


Yrd. Doç. Dr. Figen KılıçMersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesifigenkilic@mersin.edu.tr


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının kullandıkları içerik düzenleme stratejilerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde dört farlı üniversitenin bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 176 öğrenciye araştırmacı tarafından geliştirilen içerik düzenleme stratejileri belirleme anketi ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler üzerinde yüzde (%) ve frekanslar (f) belirlenmiş, görüşme sorularından elde edilen veriler de içerik analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler ve analizler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının içerik düzenleme stratejilerinden çoğunluğunu kullandıkları, ancak bazı süreçleri hiç kullanmadıkları belirlenmiştir. Kullanılmayan özelliklerin ise çoğunlukla içerik türlerine ilişkin olduğu söylenebilir. Aynı zamanda, kullanılan içerik düzenleme stratejilerinin öğrenmeyi kolaylaştırdığı, önemli bilgiyi daha çabuk ayırt etmeye olanak sağladığı elde edilen bulgular arasındadır.


ABSTRACT
This study aims to identify content organization strategies used by pre-service teachers who study in Computer and Instruction Technologies in Education Faculty. In order to succeed this aim, researcher developed content organization strategies identification Survey and open-ended semi-structured interview questions and applied data collection tools on 176 pre-service teachers who study in four different universities in 2015-2016 Spring Semester. Data collected from survey have been analyzed by using percentage (%) and frequencies (f), data collected from interview questions have been analyzed by using content analysis. In accordance with findings obtained as a result of statistical process and analysis, it has been identified that although Computer and Instruction Technologies pre-service teachers utilize most of the content organization strategies but never use certain content organization strategies. Qualities which are not preferred and used are mostly related to content types. Meanwhile, used content organization strategies facilitate learning and provide opportunity for differentiating important data more quickly in a short time.


ANAHTAR KELİMELER: İçerik düzenleme stratejileri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adayları.


KEYWORDS: Content organization strategies, computer and ınstruction technologies pre-service teachers.

[PDF]