Uzaktan eğitim kuramlarından “transactional distance” ın Türkçeleştirilmesi


Uzaktan eğitim kuramlarından “transactional distance” ın Türkçeleştirilmesi


Öğr. Gör. Dr. İlker USTAAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesiilkerusta@anadolu.edu.tr


ÖZET
Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin de etkisiyle günlük ve bilimsel kullanımda birçok kavram ortaya çıkmıştır. Bunlardan birçoğu olduğu gibi doğrudan doğruya dilimize girerken bazıları ise karşılığı bulunabildiği ölçüde Türkçeleştirilmektedir. Bilimsel gelişimin izlenebilmesi için bilimsel kavramların Türkçeleştirilmesi oldukça yararlı olacaktır. Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim kuramlarından biri olan “Transactional Distance” (TD) daki “transactional” kavramına Türkçe alanyazında ortak karşılık belirlemektir. Bilimsel terimlerin Türkçeleştirilmesinde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmada yabancı bir kelime olan “transactional” kavramını tercüme etmekten ziyade; kavrama, bağlamında bir bakışla anlam çıkarma ve uygun bir kavramla betimleme yapılmıştır.


ABSTRACT
With the impact of developing information and communication technologies, many concepts have emerged in scientific application. While many of them have directly been adapted to our language, some of them are translated into Turkish as much as possible. In order to follow up the recent scientific studies, it is important to translate scientific concepts into Turkish language. The aim of this study is to define a common response for ‘Transactional’, one of the theories of distance education, in Turkish literature. There are few methods that can be used in the translation of scientific terms into Turkish language. In this study, rather than to translate the foreign term ‘transactional’ exactly, it is contextually inferenced and an appropriate description of the word was made.


ANAHTAR KELİMELER: uzaktan eğitim, transactional distance, etkileşim, yaşantı


KEYWORDS: distance education, transactional distance, interaction, experience

[PDF]