Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları


Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları


Okutman Aysun GÜNEŞAnadolu Universitesi, Yabancı Diller Yüksek Okuluaysung@anadolu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRATAnadolu Universitesi, Açık Öğretim Fakültesimfirat@anadolu.edu.tr


ÖZET
Metaforlar tam olarak ifade edilemeyen bir benzerliği, yakınlığı ve ilişkiyi ifade etmek için kullanılan gelişmiş dilsel yapılardır. 1980'lere kadar retorik veya dil dışı kullanım alanı bulunmayan metaforlar, George Lakoff ve Mark Johnson'ın Çağdaş Metafor Teorisi çalışmalarıyla birlikte bilimsel araştırma gündemine taşınmıştır. Ayrıca metaforlar bilimsel araştırma yöntemi olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Nitel bir araştırma yöntemi olarak metafor analizi, doğası gereği tipik bir bireysel görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem ya da doküman incelemesinin türlerine göre daha kullanışlı ve kolay bir araştırma yöntemi olarak değerlendirilebilir. Özellikle gözlem ve görüşme gibi yüz yüze araştırma yöntemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda derinlemesine araştırma yapabilmek için metaforlardan etkili bir şekilde yararlanılabilir. Bu da açık ve uzaktan öğrenme araştırmalarında metafor analizinin kritik değerini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada da metafor analizinin açık ve uzaktan öğrenme araştırmalarında hangi amaçla, nasıl ve hangi koşullarda kullanılabileceği tartışılmıştır. Çalışmanın sonunda yapılabilecek araştırmalara yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
Metaphors are linguistic structures that are used to express the similarity, proximity and relationship which cannot be expressed with basic explanations fully. Metaphors, which were just for the rhetoric or the linguistic use until 1980’s, were brought up to the agenda of scientific research with the “ Contemporary Metaphor Theory” studies of George Lakoff and Mark Jonson. Moreover metaphors have been used as a research method. As a qualitative research method, Metaphor analysis can be seen as an easier and more useful research method compared to those which carry out individual interview, focus group interview, observation or document review. Metaphors can especially be used in some situations that we can not carry out methods requiring observation or interview. This puts forward the critical importance of metaphor analysis in open and distance education. In this study, the reasons and the ways of using metaphor analysis in open and distance education was discussed. At the end of this study, some suggestions were given for future researches.


ANAHTAR KELİMELER: açık ve uzaktan öğrenme, metafor analizi


KEYWORDS: open and distance education, metaphor analysis

[PDF]