Açık ve uzaktan öğrenmenin tercih edilme nedenlerinin belirlenmesi


Açık ve uzaktan öğrenmenin tercih edilme nedenlerinin belirlenmesi


Öğretmen Meral GÜMÜŞAvukat Mail Büyükerman İlkokulumeralgumus@anadolu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRATAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Bölümümfirat@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu araştırma bir yüksek lisans tez araştırması kapsamında yapılan çalışmaların bir kısmını içermektedir. Tez araştırmasının bir adımı olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin Açık ve Uzaktan Öğrenmeyi tercih etme nedenlerini belirlemektir. Bu amaçla araştırma kapsamında 2015-2016 yaz döneminde Anadolu Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Öğretim Sisteminde öğrenim gören 4247 öğrenciden veri toplanmıştır. Ulaşılan bulgulara göre en yüksek tercih nedenlerinin sırasıyla zaman esnekliği, mekân esnekliği ve yeni kariyer fırsatları elde etmek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu açık ve uzaktan öğrenmenin yaşanan zorluklar ve kısıtlı imkânlardan dolayı değil sahip olduğu esnek yapı, hizmet çeşitliliği ve yükseköğretimde yeni fırsatlar sağlayan özelliklerinden dolayı tercih edildiğini gösterir niteliktedir.


ABSTRACT
This research icludes some parts of the studies conducted with in a master thesis reserach. As a step of the thesis, the aim of this study is to define the reasons for open and distance learning preferences of the learnes enrolled to the Open Education System. For that purpose, within the study, the data were collected from the 4247 students studying in The Open and Distance Learning System in 2016-2017 trinity term. The findings indicates that the highest rated preferences reasons are flexible learning pace, flexible learning place and new carriers pursuits respectively. This finding indicates that the adults prefer the open and distance learning not because of the difficulties in learning or limited facilities but because of its features in functional flexibility, service varieties and supplying new opportunities.


ANAHTAR KELİMELER: Açık ve uzaktan öğrenme, açıköğretim, açık ve uzaktan öğrenmenin tercih nedenleri


KEYWORDS: Open and distance learning, open education, reasons for open and distance learning

[PDF]