Anadolu üniversitesi iktisat fakültesi uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerinin Avrupa Birliği algısı


Anadolu üniversitesi iktisat fakültesi uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerinin Avrupa Birliği algısı


Yrd. Doç. Dr. Erhan AkdemirAnadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesierhanakdemir@anadolu.edu.tr


ÖZET
Türkiye açısından evrensel çağdaş hedeflere ulaşmak; demokratikleşme ve özgürlük alanlarının genişlemesi, sosyo-ekonomik refah seviyesinin yükselmesi ve toplumsal kalkınmasının sağlanması anlamına gelmektedir. Bu çerçevede söz konusu bu hedeflere erişebilmek için en etkili araçlarından biri hiç kuşkusuz Avrupa Birliği (AB)’ne üyelik sürecidir. Bu bakımdan kamu kurum ve kuruluşlarından medyaya, sivil toplum yapılarından üniversitelere ve iş dünyasına kadar toplumun bütün kesimlerinin AB’ye yönelik algılarının ve desteklerinin ne oranda olduğu ve hangi nedenler bağlamında değişiklikler gösterdiğinin analizi oldukça önemli bir araştırma alanıdır. Bu çerçevede üniversitelerin AB sürecinin yönetilmesi ve yönlendirilmesinde etkinliğinin artırılması da son derece önemlidir. Söz konusu yaklaşım doğrultusunda bu çalışmada Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne kayıtlı öğrencilerin Türkiye – AB ilişkileri ve AB konusundaki algı, tutum, davranış ve bilgi düzeyleri analiz edilmiştir.


ABSTRACT
To achieve the universal goals for Turkey means that expansion of democracy and freedoms, to ensure a higher level of socio-economic prosperity and social development. In this context, one of the most effective tool to achieve these goals is accession process to the European Union. The sustainability of this process and a well-established way to settle as well as the realization of the structural reforms and mental transformation and are needed in the community. In this regard, it is very important research area to analysis perceptions of the public institutions and organizations, media, nongovernmental organizations, universities and business world towards the EU, how is the ratio of support of them about the EU, and which reasons causes to be changes in these perceptions and support. In this framework increasing the activities of the universities for the managing and directing the EU process is extremely important. To comprehending the perceptions, attitudes, behaviors and information levels about the EU – Turkey relations and EU itself with its reasons of the students of Anadolu University Faculty of Economics Department of International Relations.


ANAHTAR KELİMELER: Avrupa Birliği, algı, kamuoyu, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, Türkiye-AB ilişkileri


KEYWORDS: European Union, perception, public opinion, Students of International Relations, Turkey-European Union Relations

[PDF]