Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının değerlendirilmesi


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının değerlendirilmesi


Doç. Dr. Harun SönmezAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesihsonmez@anadolu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Sinan AydınAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesisnaydin@anadolu.edu.tr
Doç. Dr. Fikret ErAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesifer@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği ile değerlendirilmiştir. Açıköğretim Sisteminde belirli zaman periyotlarında öğrencilerin sistem hakkındaki görüşlerini almak için öğrencilere anketler uygulanmaktadır. Anket sonuçları sistemden gelen diğer bilgilerle birleştirilerek iyileştirmeler planlanmakta, yeni dersler ve programlar oluşturulmaktadır. Öğrencilerin mükemmeliyetçi yapılarının nasıl olduğunu belirlemek, sistem hakkındaki görüşlerini almak için uygulanan anketlerin güvenilirliğini de arttıracaktır. Bu nedenle çalışmada Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğrencileri mükemmeliyetçilikleri bakımından değerlendirilmiştir. Öğrencilerin altı faktörlü çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğine verdikleri cevaplara göre Açıköğretim Sistemindeki üç fakülte öğrencilerinin birbirlerinden farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna bağlı olarak Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğrencilerine uygulanan görüş belirleme anketlerinin her fakülte için ayrı ayrı değerlendirilmesi verilecek olan yönetimsel kararların tutarlılığını arttıracağı söylenebilir.


ABSTRACT
In this study, the perception of perfectionism of university students studying at Anadolu University Open Education System is evaluated via multidimensional perfectionism scale. In Anadolu University Open Education System, in order to get opinions of students about the system, questionnaires are applied at periodically. Survey results and the other information about students are planned to be combined with other information coming from the system, new courses and programs are being prepared. Determining how perfectionist students are doing will also increase the credibility of the questionnaires used to get their views on the system. For this reason, the students of the Open Education Faculty, Faculty of Economics and Faculty of Business Administration within the Open Education System were evaluated for their perfectionism. According to the students' responses to the six-factor multidimensional perfectionism scale, it was determined that the three faculties in the Open Education System differ from each other. Therefore, it can be said that the evaluation of the opinion-setting questionnaires applied to the students of the Open Education Faculty, the Faculty of Economics and the Faculty of Economics within the Open Education System will increase the consistency of the administrative decisions when the results are classified for each faculty separately.


ANAHTAR KELİMELER: Mükemmeliyetçilik, altı faktörlü çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği, parametrik olmayan istatistik.


KEYWORDS: Perfectionism, six factors multidimensional perfectionism scale, nonparametric statistics.

[PDF]