Sosyal medya gündeminin algılanışı üzerine niteliksel bir kullanıcı araştırması


Sosyal medya gündeminin algılanışı üzerine niteliksel bir kullanıcı araştırması


Onurhan DemirkolAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüdonurh@yahoo.com


ÖZET
Bu çalışmada, sosyal medyanın gündemin belirlenmesindeki etkin rolü ile bu gündemin toplumsal bağlamdaki gerçekliği ve kalıcılığı arasındaki ilişkinin paralel olup olmadığı ve genel olarak internet iletişiminin niceliksel yoğunluğunun, toplumsal hayatta aynı yoğunlukta bir karşılık bulup bulmadığı araştırılmıştır. Bunun için sosyal medyayı gündem takibi için yoğun olarak kullanan, benzer sosyo-ekonomik statüye sahip ve benzer toplumsal duyarlılıkları olan beş kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Böylece, sosyal medyanın gündem belirleme işlevine ilişkin olarak, bu gündemin toplumsal karşılığına dair niteliksel bir yaklaşım için ön hazırlık yapmak ve elde edilecek bilgileri toplumsal bağlamda yorumlamak amaçlanmıştır.


ABSTRACT
In this study, it was researched that whether the active role of social media on agenda-setting and the authenticity of this agenda about the social context was parallel. It was also researched that whether the quantitative volume of communication on internet could correspond the social sphere. To do this research, it was in-depth interviewed with five social media user whose social status and sensitiveness are similar. Thus, it was aimed that make preliminary for qualitative approaches about the correspond between the agenda-setting of social media and the presentative social sphere. In this study, datas, obtained the internet users were tried to interpret in social context.


ANAHTAR KELİMELER: Sosyal medya, gündem belirleme, gündemin kalıcılığı, mahalle baskısı.


KEYWORDS: Social media, agenda-setting, permanence of agenda, peer pressure.

[PDF]