Yetişkin öğrenenlerin kitlesel açık çevrimiçi derslere ilişkin görüşleri


Yetişkin öğrenenlerin kitlesel açık çevrimiçi derslere ilişkin görüşleri


Hilal Seda Yıldız AybekAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesihilalsedayildiz@gmail.com


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, en az bir adet KAÇD’e katılmış olan öğrenenlerin KAÇD’ler hakkındaki deneyim ve düşüncelerini belirlemektir. Bu amaçla sekiz kadın iki erkek toplam 10 katılımcı ile bir görüngübilim çalışması yürütülmüştür. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen dokuz maddelik bir anket formu ile toplanmış ve daha sonra betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Daha sonra başka bir araştırmacıdan, seçkisiz olarak belirlenmiş iki katılımcıya ait yanıtların kodlanması istenmiş ve kodlamalar karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, katılımcıların KAÇD’i öncelikle kendilerini geliştirmek için ve KAÇD’in kapsadığı derslere yönelik ilgileri nedeniyle aldıkları bulunmuştur. Ayrıca, KAÇD’in sunum şeklinin, etkileşim imkânının KAÇD’lerin kendilerine sundukları yeniliklerden olduklarını belirten katılımcılar, farklı görüş ve kültürleri tanıma, ders uzmanından geribildirimler alabilmek gibi konuları KAÇD’lerin olumlu yönleri olarak ifade etmiştir. Ancak geribildirimlerin yetersizliği, bağlantı sorunları ve KAÇD arayüzü ile ilgili sorunları KAÇD’lerin olumsuz yönleri olarak belirtmişlerdir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the experiences and perceptions of learners who have participated in at least one MOOC. For this purpose, a phenomenology study was conducted with a total of 10 participants, eight female and two male. The data were collected by a nine-item questionnaire developed by the researcher and then analyzed by descriptive analysis technique. Later, another researcher was asked to code the responses of two randomly selected participants and the codings were compared. According to the results of the analysis, the participants primarily interested in improving themselves and the lessons covered by the MOOC. In addition, participants expressed that the presentation of MOOC, the possibility of interaction is the innovations they offered to them, the recognition of different views and cultures, and the feedback from course experts, as positive aspects of MOOC. However, inadequacy of feedback, problems with connection and problems with MOOC interface are pointed out as negative aspects of MOOCs.


ANAHTAR KELİMELER: Yetişkin Öğrenenler, Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler


KEYWORDS: Adult Learners, Massive Open Online Courses

[PDF]