“Biz”i tanımlarken ötekinin farklılığı: Açıköğretim sistemi öğrencilerinin cinslerin eşitsizliği çerçevesinde değerlendirilmesi


“Biz”i tanımlarken ötekinin farklılığı: Açıköğretim sistemi öğrencilerinin cinslerin eşitsizliği çerçevesinde değerlendirilmesi


Öğr. Gör. Dr. Başak KALKANAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesibadar@anadolu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Gülfem GÜRSESAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesigulfemg@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, yapısalcı ve post-yapılsalcı toplumsal cinsiyet parametreleri çerçevesinde uzaktan eğitim sistemi içinde öğrenim gören kadınlar için “biz” tanımının yapılıp yapılamayacağının ortaya konulması ve uzaktan eğitim sisteminin meslek alanları çerçevesinde kadının yeniden üretimine kaynaklık edip etmediğinin belirlenmesidir. Araştırma evreni, 2015- 2016 eğitim- öğretim yılında başarı belgesi alan 125444 öğrencidir. Excel tablolarında sabit verilerek düzenlenerek, 125418 adet veriyle tüm analizler yapılmıştır. Açıköğretim Sistemine kayıtlı başarılı öğrencilerin bölüm ve program seçimlerinde cinsiyet ve bölge değişkenlerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında, bu değişkenlerin değerlendirilmesinde ki kare analizi önemli görülmektedir. Ki-kare analizi toplumsal cinsiyet ile bölüm tercihleri, arasında anlamlı farklıklar var mıdır, toplumsal cinsiyet, bölüm tercihlerinde bölgesel farklılıklara neden olmakta mıdır, sorularına cevap verilmesi noktasında Ki kare, bu sorulara cevap arayan bir istatistik yöntemidir. Ki-kare kontenjans tablolarının her bir bölmesinde yer alan frekansın genel tabloda 20’nin altında olabilmesi için Frekansı 5’den az olan bölümler kapsam dışı bırakılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, cinsiyet değişkeninin kadınların lehine değişim gösterdiği bölümler Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Maliye, Medya ve İletişim, Türk Dili Edebiyatı, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji ve Tarih Bölümü iken, erkekler lehine anlamlı olduğu bölümler, Adalet, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Dış Ticaret, Felsefe, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, Lojistik, Spor Yönetimi, Tarih, Uluslararası İlişkiler ve Yerel Yönetimler bölümleridir.


ABSTRACT
This research study investigates whether female students, who are in distance education system, can be acceptable in social gender equality, from the perspective of stuctualist and poststructualist social gender parameters. Also the study is about if women, who have professions within the scope of distance education professions, can supply womenpower to economies, In the reseach study, population was 125.444 students, who graduated in 2015- 2016 academic year. 125.418 data were collected and put in Excel and analyzed with Chi-Square Analysis. Distance education system graduates’ department and program choises were analyzed through gender and region differences. As a result, significant gender data for Female Graduates were; Office Management and Executive Assistant, Theology, Human Resources Management, Accounting, Media and Communication, Turkish Language and Literature, Social Services, Sociology and. History, and significat data for Male Graduates were Jurisprudence, Labour Economics and Industrial Realtions, Foreign Trade, Philosophia, Public Realtions and Publicity, Economics, Business Management, Public Administration, Tourism Management, Lojistics, Sports Management, International Relations and Local Administrations.


ANAHTAR KELİMELER: Açıköğretim, uzaktan eğitim, yapısalcı toplumsal cinsiyet, post- yapısalcı toplumsal cinsiyet, kadın çalışmaları.


KEYWORDS: Distance learning, Open-distance learning, distance learning structrual social gender, poststructrual social gender , women studies, female studies.

[PDF]