Kriz yönetimi ve Samsung Note 7 örneklemesi


Kriz yönetimi ve Samsung Note 7 örneklemesi


Özden ÖZDEMİRUşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüiletişim@ozdenozdemir.net


ÖZET
Dünya üzerinde hızla yayılan rekabet ortamı başta bireyler olmak üzere tüm ülkeleri etkisi altına almakta ve bu durum zamanla olası kriz ihtimallerinin göz önünde bulundurularak hazırlıklı olunması gereken bir kriz yönetimi sürecinin önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, samsung firmasının galaxy note 7 serisi cep telefonlarında yaşadığı kriz sürecinden yola çıkarak, kriz dönemlerine dair stratejilerin önceden belirlenmesi ve mümkün mertebe krizin tehdidinin önüne geçilmesi, hali hazırda baş göstermiş kriz döneminin en az hasarla atlatılmasının sağlanması ve örgütün itibar ve sahip olduğu değerlerinin korunmasıdır.


ABSTRACT
Competition environment rapidly spreading over the world takes hold of all countries, initially individuals, and this situation presents the importance of crisis management process requiring to be prepared by considering potential crisis possibility. The purposes of this study are to destine strategies about crisis period, to preclude crisis threat as much as possible, to provide getting over crisis period arising currently with a least damage, and to preserve the dignity and values owned by organization, based on the crisis period that Samsung Company had about Samsung Note 7 Cell Phone.


ANAHTAR KELİMELER: Kriz yönetimi, rekabet ortamı, itibar, stratejilerin belirlenmesi.


KEYWORDS: Crisis management, competitive environment, reputation, strategy.

[PDF]