Öğrenme deneyimi tasarımı


Öğrenme deneyimi tasarımı


Ayşe Peri MutluAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiaperi@anadolu.edu.tr
Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLUAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesimemutlu@anadolu.edu.tr


ÖZET
"Deneyim" öğrenmenin en önemli kaynaklarından biridir. Öğrenme deneyimlerinin düzenlenmesi süreci, geçmiş deneyimlerin değerlendirilmesi, şu anda yaşanmakta olan deneyimlerin izlenmesi-denetlenmesi ve gelecekte yaşanması olası deneyimlerin planlanmasını kapsamaktadır. Yaşanmış ve yaşanmakta olan deneyimlerin düzenlenmesi alışıldık bir faaliyet iken, gelecekte yaşanması olası öğrenme deneyimlerinin planlanması belirsizlikler içermektedir. Planlama, kaynakların bir öğrenme amacı ve hedefleri için tahsis edilmesi olarak ele alındığında, bir öğrenme deneyiminin planlanması, öğrenme deneyimine eşlik eden bütün bağlamların önceden belirlenmesi, temin ve tahsis edilmesi, düzenlenmesi ve bir senaryo eşliğinde zamanlanmasını gerektirir. Bu bağlamlar arasında mekânlar, kişiler, davranışlar, olaylar, duygular, varlıklar ve bireyin özellikleri bulunur. Bir öğrenme deneyiminin planlanması bu düzeyde ele alındığında, “öğrenme deneyimi tasarımı” kavramına gereksinim duyulmaya başlanır. Bu çalışmada “öğrenme deneyimi tasarımı”, öğrenme deneyimlerinin yönetimi yaklaşımı açısından ele alınarak kavramsallaştırılmaya çalışılacak ve yaşam boyu öğrenme, yaşam genişliğinde öğrenme ve yaşam derinliğinde öğrenme boyutlarında uygulanabilirliği tartışılacaktır.


ABSTRACT
Experience is one of the most important sources of the learning. The process of regulation of learning experiences includes steps such as evaluation of previous learning experiences, monitoring-controlling current learning experiences and planning possible future learning experiences. While regulation of previous and current experiences is a common activity, planning possible future learning experiences contains some uncertainties. If planning is considered as allocating resources for a learning goals and targets, planning a learning experience requires determining all the contexts accompanying the learning experience beforehand, getting and allocating all these contexts and timing them around a schedule based on a scenario. Places, individuals, behaviors, events, emotions, assets and personal attributes of the individual can be listed among these contexts. If we examine planning a learning experience in this level, concept of “learning experience design” is required to be used. In this study, authors tried to conceptualize “learning experience design” by discussing it according to the management of learning experiences approach and discuss its applicability according to lifelong learning, life-wide learning and life-deep learning dimensions.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme deneyimi, öğrenme deneyimlerini yönetme, öğrenme deneyimi tasarımı.


KEYWORDS: Learning experience, management of learning experiences, learning experience design.

[PDF]