Çevrimiçi öğrenmede öğrenci engelleri ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması


Çevrimiçi öğrenmede öğrenci engelleri ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması


Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUMSakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesimhorzum@sakarya.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Zeliha DEMİR KAYMAKSakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesizelihad@sakarya.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Özlem CANAN GÜNGÖRENSakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesiocanan@sakarya.edu.tr


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Muilenburg ve Berge tarafından 2005 tarafından geliştirilen Çevrimiçi Öğrenmede Öğrenci Engelleri Ölçeği’ni Türkçe’ye ve Türk kültürüne uyarlamaktır. Bu amaçla 45 madde ve 8 faktörden (yönetici/öğretici konuları, sosyal etkileşimler, akademik beceriler, teknik beceriler, öğrenci motivasyonu, çalışmalar için zaman ve destek, teknik problemler, internet erişimi ve fiyatları) oluşan 5’li likert tipindeki ölçeğin çevirisi ve geri çevirisi yapıldıktan sonra her iki dili bilen bir grup vasıtasıyla dilsel eşdeğerliğine bakılmış ve ardından ölçek çevrimiçi öğrenme uygulamasına bir dönem boyunca katılmış olan toplam 477 pedagojik formasyon öğrencisine uygulanmıştır. Uygulanan ölçekte sırasıyla faktöriyel geçerlik için açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı (DFA) faktör analizi, yapı geçerliği için ayırt edici ve yakınsama geçerlik analizleri, ölçüt geçerliliği, iç tutarlılık ve kompozit güvenirlik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi Öğrenmede Öğrenci Engelleri ölçeğinin uyarlanması sonucunda Türkçe ve Türk kültürüne uygun geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to adapt the Scale of Student Barriers to Online Learning developed by Muilenburg and Berge in 2005 to Turkish language and culture. For this purpose, after translation and back-translation of the 5 likert scale type consisting of 45 items and 8 factors(manager / tutor topics, social interactions, academic skills, technical skills, student motivation, time and support for work, technical problems, internet access and prices), linguistic equivalent was looked at by a bilingual group and then the scale was applied to a total of 477 pedagogical formation students who participated in the online learning over a period of time. Factor validity (AFA) and confirmatory (DFA) factor analysis for factorial validity, discriminant and convergent validity analyzes for construct validity, criterion validity, internal consistency and composite reliability procedures were performed on the applied scale respectively. As a result of the adaptation of the Scale of Student Barriers to Online Learning, a valid and reliable scale suitable for Turkish and Turkish cultures was obtained.


ANAHTAR KELİMELER: Çevrimiçi Öğrenme, Çevrimiçi Öğrenmede Öğrenci Engelleri, Uyarlama


KEYWORDS: Online Learning, Student Barriers to Online Learning, Adaptation

[PDF]