Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin hayat boyu öğrenme gereksinimleri


Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin hayat boyu öğrenme gereksinimleri


Yüksek Lisans Öğrencisi Hakan GENÇAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsühkn__gnc@hotmail.com


ÖZET
21. yüzyılın dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu bilginin üretimi ve paylaşımı artmakta, bilgi her geçen gün daha da değer kazanmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler toplumların sosyal, kültürel, ekonomik temellerini de etkileyerek yeni bir toplumsal yapının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu yeni toplum anlayışı ‘bilgi toplumu’ olarak adlandırılmaktadır. Bilgi toplumunda bilgi üretiminin ön planda olması, bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın kolaylaşması ve bilginin hızla değişmesi toplumun ihtiyaç duyduğu bireysel niteliklerin değişmesine sebep olmaktadır. Bu niteliklerin kazandırılması sürecinde devreye giren eğitim aktörü de bu değişimden etkilenmekte, eğitimin artık okullarla sınırlı kalamayacağı, bireylerin yaşanan değişimlere uyum sağlayabilmesi için eğitimin hayat boyu devam etmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada ‘‘bilgi toplumu’’ kavramı ‘‘değişen eğitim paradigması’’ ve ‘‘hayat boyu öğrenme’’ kavramı incelenmekte, ayrıca yaşam boyu öğrenme kavramının özel gereksinimli çocuğa sahip aileler açısından önemine değinilmektedir.


ABSTRACT
As a result of technological developments in today’s world, information production and sharing is on the increase. All these recent developments have been leading up to a new social structure by affecting the social, cultural and economical fundamentals of societies. This new sense of society is called ‘information society’. The emerging developments in information society such as fast changing information, easy access to information have been causing change in qualities of individuals who society in need of. Accordingly, education that plays an important role in acquairing qualification have been affected by this process as well. It is thougt that learning doesn’t happen just in classrooms any more., it ought to continue throughout life. In this study the terms ‘information society’ , ‘changing education paradigm’, ‘lifelong learning’ are defined, and also the importance of lifelong learning for parents of children with special needs is emphasized.


ANAHTAR KELİMELER: Bilgi toplumu, hayat boyu öğrenme, değişen eğitim paradigması, özel gereksinimli çocuğa sahip aileler


KEYWORDS: Information society, lifelong learning, changing education paradigm, parents of children with special needs

[PDF]