Uluslararası öğrenenlerin akademik gereksinimleri ve uzaktan eğitim


Uluslararası öğrenenlerin akademik gereksinimleri ve uzaktan eğitim


Okutman Meral ÖZTÜRKBursa Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulumeral.ozturk@btu.edu.tr


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, uluslararası öğrencilerin öğrenme deneyimlerinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunları nasıl çözdüklerini keşfederek, bu bağlamda uzaktan eğitim uygulamaları hakkındaki düşünce ve tutumlarını betimlemektir. Araştırmada, fenomenolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Katılımcılar ölçüt örnekleme tekniği ile belirlenmiş, yarı- yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Verilerin analizi fenomenolojik analiz işlem basamakları kullanılarak yapılmıştır. Bulgular, uluslararası öğrenenlerin deneyimledikleri sorunlar, nasıl çözümledikleri ve uzaktan eğitimin sunabileceği çözüm önerileri olarak 3 tema altında toplanmıştır. Öğrenme deneyimlerine ilişkin sorunlar dil, derslerin yürütülmesi ve destek alanlarında olduğu tespit edilmiş ve betimlenmiştir. Çözüm bulma yöntemleri; kendi kendilerine çalışma, akran desteği ve öğretici desteği olarak bulunmuş ve deneyimler aktarılmıştır. Öğrenme ilgili sorunlarına çözüm olma bağlamında, uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri betimlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the issues of international students in their experiences regarding instruction, to find out how they solve these problems, and to define their opinions or attitudes concerning distance education within this context. In the study, phenomenological research design was used. The candidates were determined by critarian sampling technique, and conducted by semi-structered interviews. The interviews were saved by a voice recorder. Data was analyzed by means of the process steps of phenomenological analysis technique. The findings were thematised under 3 themes; issues of international students in their experiences regarding instruction, how they solve these problems and students’ opinions or attitudes cncerning distance education within this context. The issues regarding to instructional experiences of students were identified and later rendered as language, implimentation of instruction and the assistance. The ways to find out solutions were determined and later depicted as self-study, support of peer and support of lecturer. Opnions, attitudes of these international students concerning distence education within this context were depicted.


ANAHTAR KELİMELER: Uluslararası öğrenenler, uzaktan eğitim, öğretim gereksinimleri.


KEYWORDS: International students, distance education, instructional needs.

[PDF]