Üniversite 4.0’a geçiş süreci: kavramsal bir yaklaşım


Üniversite 4.0’a geçiş süreci: kavramsal bir yaklaşım


Doktora Öğrencisi Hilal Seda YILDIZ AYBEKAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsühilalsedayildiz@gmail.com


ÖZET
Dijitalleşme hem günlük yaşamımızı hem de iş ve eğitim hayatlarımızı, teknoloji-bağımlı bir forma dönüştürmektedir. Bu sürekli dönüşüm içerisinde, kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz öğrenme deneyimlerinin de dijital dünya ile karşılıklı bir etkileşim halinde olduğu görülmektedir. Toplumsal gelişimin ve kalkınmanın en önemli yapıtaşlarından olan üniversiteler ise bu dönüşüm içerisinde etki yaratması gereken itici bir kuvvet olarak yer almalıdır. Bu çalışma kapsamında, dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0’ın sosyal ve eğitsel süreçlere etkisi ele alınarak Üniversite 4.0’a geçiş için döngüsel bir kavramsal harita çizilmiştir. Söz konusu kavramsal harita, Yenilikçi Yönetim ve Liderlik, Hayat Boyu Öğrenme ve Destek Hizmetleri bileşenlerinin; Yatırım Getirisi (ROI), Kalite Güvence ve Akreditasyon ile Fonlama süreçlerinden oluşmaktadır.


ABSTRACT
Digitalization transforms our everyday lives as well as our business and educational lives into a technology-dependent form. Within this continuous transformation, it is seen that the learning experiences that we perform continuously are interacting with the digital world. Universities, which are the most important building blocks of social improvement and development, should take place as a driving force that must make an impact in this transformation. In this study, a cyclical conceptual map was drawn for the transition to University 4.0 by taking into account the impact of digital transformation and Industry 4.0 on social and educational processes. The conceptual map, Innovative Management and Leadership, Lifelong Learning and Support Services components; Return on Investment (ROI), Quality Assurance and Accreditation and Funding.


ANAHTAR KELİMELER: Üniversite 4.0, Yüksek Öğretim, Sayısal Dönüşüm, Hayat Boyu Öğrenme


KEYWORDS: University 4.0, Higher Education, Digital Transformation, Lifelong Learning

[PDF]