Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrenenlerin sınav ve büro hizmetlerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrenenlerin sınav ve büro hizmetlerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi


Sinan AYDINAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesisnaydin@anadolu.edu.tr
Aylin ÖZTÜRKAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiaylin_ozturk@anadolu.edu.tr


ÖZET
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, yükseköğretimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 1982 yılından bu yana Türkiye’de ve yurt dışında öğrenme hizmeti sunmaktadır. 35 yıllık deneyimi ile öğrenenlerin yaşam boyu öğrenme sürecine destek olan Açıköğretim Sistemi, öğrenenlere hem internet üzerinden hem de yüz yüze öğrenme ve destek hizmeti sunmaktadır. Açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinde sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi sistemin iyileştirilerek hizmet kalitesinin arttırılmasında önemlidir. Bu çalışmada, açık ve uzaktan öğrenenlerin cinsiyet, medeni durum ve çalışılan sektör değişkenlerine göre sınav ve büro hizmetlerine yönelik görüşleri bakımından farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın katılımcıları, 2014-2015 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı olan ve Çevrimiçi Hizmet Değerlendirme Anketine gönüllü olarak katılan 43.106 öğrenendir. Çalışma kapsamında, öğrenenlerin sınav ve büro hizmetlerine ilişkin görüşleri üzerinde faktör analizi yürütülmüş ve sınav hizmetlerinde bir faktörün, büro hizmetlerinde ise iki faktörün uygun olduğu tespit edilmiştir. Sınav hizmetleri ve büro hizmetleri için yürütülen t-testi ve varyans analizi sonuçlarına göre faktör skorları bakımından cinsiyet, medeni durum ve çalışan sektör değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.


ABSTRACT
Anadolu University Open Education System has been providing educational services both in Turkey and abroad since 1982 in order to provide equal opportunity in higher education. With its 35 years of experience, the Open Education System, which supports learners' lifelong learning process, offers both online and face-to-face learning and support services to learners. Assessment of services offered in open and distance learning systems is important in increasing service quality by improving the system. This study aims to investigate whether open and distance learners differ in their views on exam and student support office services depending on gender, marital status and job sector. The participants of the study were 43,106 learners who were enrolled in the Anadolu University Open Education System in 2014-2015 academic year and voluntarily participated in the Online Service Evaluation Questionnaire. Within the scope of the study, factor analysis was carried out on the opinions of the learners about exam and student support office services and the results of the factor analysis revealed that exam services were composed of one factor while two factors contributed to office services. According to the results of t-test and variance analysis conducted for exam services and office services, statistically significant differences were determined according to the factor scores in terms of gender, marital status and job sector variables.


ANAHTAR KELİMELER: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Destek Hizmetleri, Sınav Hizmetleri, Büro Hizmetleri.


KEYWORDS: Anadolu University Open Education System, Support Services, Exam Services, Student Support Office Services.

[PDF]