Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında bilgi paylaşma davranışları


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında bilgi paylaşma davranışları


Fikret ERAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesifer@anadolu.edu.tr
Bilal SARAÇAnadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesib_sarac@anadolu.edu.tr


ÖZET
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlayacak tüm modern teknolojiyi kullanmaktadır. Sistemin sağladığı internet platformları ile birlikte gelişen çevrimiçi öğrenme yeni bir paylaşım dünyası oluşturmuştur. Yeni teknolojilerin gelişmesi, internet ve beraberinde ortaya çıkan çevrimiçi öğrenme ortamları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin yardımcıları konumundadırlar. Bu noktada araştırmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında bilgi alma ya da verme etkinliklerini koymak olarak belirlenmiştir. Araştırma Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde kayıtlı olan öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmada Yücel ve Ergün (2015) tarafından Türkçe'ye uyarlanan, Tseng ve Kuo (2014) tarafından geliştirilen, 10 sorudan oluşan ve her sorunun şıklarında beşli Likert kullanılan “Bilgi Paylaşma Davranışı Ölçeği” ile veriler anket yoluyla toplanmıştır. Öğrenciler uygulanmak istenen ankete Öğrenci Otomasyonunda oluşturulan Anket Sistemi üzerinden çevrimiçi ve gönüllülük esasına göre ulaşmışlardır. Anket veri derleme işlemi Mart -Nisan 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Kayıtlı Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışlarının ölçüldüğü bu çalışma sonuçları yardımıyla öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin daha da arttırılması için yapılabilecekler hakkında fikir edinilmesi söz konusu olacaktır.


ABSTRACT
Anadolu University uses all modern technology to contribute to the learning process of enrolled students in the Open Education System. The online learning that has evolved along with the internet platforms provided by the system has created a new sharing world. The development of new technologies, the internet and the accompanying online learning environments are the helpers of the Anadolu University Open Education System. The purpose of the research in this point is to set up activities for students who are studying in the Anadolu University Open Education System to receive or give information in online learning environments. The research was carried out in Anadolu University Open Education System during the 2016-2017 education period. The questionnaire was collected through the survey "Information Sharing Behavior Scale" which was developed by Tseng and Kuo (2014) and adapted to Turkish by Yücel and Ergün (2015). The students have reached to the questionnaire to be applied on the online and voluntarily basis through the Survey System created in Student Automation. The survey data collection process was carried out between March and April 2017. The results of this study, which measures the information sharing behaviors of the students registered to the Anadolu University Open Education System in Online Learning Environments, will provide an insight into what can be done to further enhance the learning experiences of the students.


ANAHTAR KELİMELER: Çevrimiçi öğrenme, bilgi paylaşımı, Bilgi Paylaşma Davranışı Ölçeği.


KEYWORDS: Online learning, information sharing, Knowledge Sharing Behavior Scale.

[PDF]