Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarının tasarımsal düşünce yaklaşımıyla tasarlanması


Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarının tasarımsal düşünce yaklaşımıyla tasarlanması


Soner SÖZLERBülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulusoner.sozler@beun.edu.tr


ÖZET
Başlangıç noktası olarak katılımcısını, hedef kitleyi merkeze alan Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUO) ve Tasarımsal Düşünce (Design Thinking) yaklaşımı gerek dinamik yapıları gerek ise yeniliğe ve değişime açık anlayışları sayesinde son derece uyum içerisinde çalışabileceklerdir. Tasarımsal Düşünce her bir öğrenme-öğretme ortamını ayrı bir problem durumu olarak görür. Bu problem durumundan etkilenenlerin düşüncelerini anlamaya çalışarak bu duruma en uygun çözüme ulaşır. Bir başka deyişle kendisini karşısındakinin elbisesi içinde düşünerek o kişinin neler hissedebileceğini anlamaya çalışır ve ona en uygun tasarımı oluşturmayı hedefler. Dolayısı ile söz konusu yaklaşımın AUÖ ortamlarının tasarlanmasında kullanımı öğrenenler, uzmanlar ve kurumlara birçok kolaylık sağlayacak ve bunun yanı sıra eğitim-öğretim ortamlarında gerekli olabilecek ihtiyaçlara derinlemesine cevap verebilecektir. Böylelikle, AUÖ ortamlarının gelişmesinde, fırsat eşitliği sağlamada, katılımcıların kendi öğrenmelerini yönetmelerinde ve gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılamada olumlu katkıda bulunacaktır. Bununla beraber AUÖ alanının niceliksel olarak büyümesine niteliksel olarak katkı sağlayarak bu alanın gelişmesinde etkin rol oynayabilecektir.


ABSTRACT
Centering on the learner as its origin, Open and Distance Learning and Design Thinking approaches will be able to cooperate due to their dynamic structures and the innovative and reformist attitude they both have. Design Thinking handles each learning-teaching environment as a problem situation. It tries to provide the best solution by examining the thoughts of the learners who are affected by this problem. In other words, it tries to figure out how those people feel by putting itself in their shoes and aims to create the best design for them. Therefore, benefiting from the relevant approach while designing Open and Distance Learning environments will provide great convenience for the learners, experts and institutions. It will also respond to the needs that may arise in those learning-teaching environments. Thus, it will contribute to the improvement of ODL environments, providing equal opportunities, ensuring participants to manage their own learning and meeting the needs of next generations. Furthermore, it will contribute to the quantitative improvement of ODL field by giving qualitative support.


ANAHTAR KELİMELER: Tasarımsal Düşüne, Açık ve Uzaktan Öğrenme.


KEYWORDS: Design Thinking, Open and Distance Education.

[PDF]