Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenenlerinin Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sistemine ilişkin görüşlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenenlerinin Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sistemine ilişkin görüşlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi


Hakan KILINÇAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesihakankilinc@anadolu.edu.tr


ÖZET
Gerçekleştirilen bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenenlerinin Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sistemine ilişkin; (i)memnuniyet, (ii)öğrenmeye yardımcı olma ve (iii)sınavlara hazırlama konularında görüşleri kuşaklar bağlamında incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de açık ve uzaktan öğrenme hizmeti sunan ve öğrenen sayısı bakımından birinci sırada yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıtlı olan öğrenenlerin kuşaklar bağlamında nasıl çeşitlilik gösterdiği analiz edilmiştir. 2016-2017 güz öğrenim dönemi sınavlarına giren öğrenenlerin ele alındığı bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, 2016-2017 güz dönemi sınavlarına toplam 927.853 öğrenenin katıldığı ve bu öğrenenlerin %84’ünün Y kuşağı, %15’inin X kuşağı ve %1’inin ise bebek patlaması kuşağına ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Beklenildiği gibi Açıköğretim Fakültesine dâhil olan öğrenenler yaş değişkeni bakımından çeşitlilik göstermektedir. Çocuk patlaması kuşağının da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine dâhil olması, yaşam boyu öğrenme vizyonunu benimseyen Anadolu Üniversitesinin bu konuda olumlu adımlar attığının bir göstergesidir. Ayrıca, 2016-2017 güz öğrenim döneminin sonunda, öğrenenlerin kullandıkları Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sistemine ilişkin; (i)memnuniyet, (ii)öğrenmeye yardımcı olma ve (iii)sınavlara hazırlama konularında görüşleri incelendiğinde, çocuk patlaması kuşağı, X kuşağı ve Y kuşağının bu üç kategoride de olumlu görüşlere sahip olduğu görülmüştür. Bu noktadan hareketle, Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sisteminin, öğrenenlerin isteklerine cevap verme noktasında başarılı olduğu söylenebilir.


ABSTRACT
In this study, regarding Anadolum eCampus learning management system of Anadolu University Open Education Faculty; the opinions of learners about (I) satisfaction, (ii) helping to learn, and (iii) preparing for the examinations have been examined in the context of generations. In addition, it has been analyzed how the learners registered in the Anadolu University Open Education Faculty, which is in the first place in terms of number of learners and provides open and distance learning service in Turkey, are diversified in the context of generations. According to the findings obtained in this study in which learners who enter the fall 2016-2017 examination were examined, it has been concluded that a total of 927,863 learners attended the 2016-2017 fall semester exams and 84% of these learners are Y-generation, 15% are X-generation, and 1% is the baby boomer generation. As expected, learners who are included in the Open Education Faculty vary in terms of age variation. The fact that the baby boomers generation is also included in the Anadolu University Open Education System indicates that Anadolu University, which has adopted the vision of life-long learning, has taken positive steps in this regard. Also regarding learners' use of the Anadolum eCampus learning management system at the end of the fall semester 2016-2017, it has been seen that when the opinions on the topics of (i) satisfaction, (ii) helping learning, and (iii) preparation for exams are studied, Baby boomer generation, X generation and Y generation have positive opinions in these three categories. From this point of view, it can be said that Anadolum eCampus learning management system is successful at meeting the demands of learners.


ANAHTAR KELİMELER: Anadolu Üniversitesi, açıköğretim fakültesi, açık ve uzaktan öğrenme, kuşak farklılıkları, bireysel farklılıklar, öğrenme yönetim sistemi, yaşamboyu öğrenme.


KEYWORDS: Anadolu University, open education faculty, open and distance learning, generation differences, individual differences, learning management system, lifelong learning.

[PDF]