Açık ve uzaktan öğrenmede bireysel farklılık olarak yaş


Açık ve uzaktan öğrenmede bireysel farklılık olarak yaş


Can GÜLERAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesicanguler@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu çalışma kapsamında açık ve uzaktan öğrenmede bireysel farklılık olarak yaş kavramı incelenmektedir. Yaş kavramı öncelikli olarak biyolojik gelişimi dolayısıyla bireysel olarak bir farklılık çağrıştırabilir. Diğer taraftan bireyin gelişimi incelendiğinde yaş unsurunun sadece biyolojik açıdan değil psikolojik ve sosyal anlamda da ele alınması gerektiği önem taşımaktadır. Biyolojik olarak aynı yaştaki farklı bireylerin her gelişim döneminin aynı olması beklenemez. Bu da bireylerin öğrenme yaşamlarında da etken bir unsur olarak yaş kavramının önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda açık ve uzaktan öğrenme, bireylere farklı öğrenme olanakları sağlayarak kişilerin bireysel anlamda öğrenme ihtiyaçlarını istedikleri şekilde karşılamalarına olanak tanımaktadır. Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenme süreçleri planlanırken, hedef kitlenin yaşı ve bu doğrultuda beklentisi, tercihleri ve ilgili gelişim döneminin özellikleri gibi unsurlara dikkat edilmelidir.


ABSTRACT
This study explores the concept of age as an individual difference in the field of Open and Distance Learning. The concept of age might refer to biological development and thus associated with individual difference. On the other hand, when considered within an individual's developmental stages, it is of vital importance that age is addressed not only through a biological but also psychological and social perspectives. Individuals with the same biological age cannot be expected to be on the same developmental stage, which highlights age as an important factor in individual learning schemes. Within this respect, Open and Distance Learning enables learners to meet their own learning needs on the individual level through providing learners with various learning opportunities. When designing learning processes in Open and Distance Learning, care should be paid for factors such as age and related expectations, preferences and developmental stages of the target audience.


ANAHTAR KELİMELER: bireysel farklılık, yaş, açık ve uzaktan öğrenme.


KEYWORDS: individual difference, age, open and distance learning

[PDF]