Çalışmanın değişen anlamı ve güncel durumuna ilişkin tartışmalar


Çalışmanın değişen anlamı ve güncel durumuna ilişkin tartışmalar


Nihal SAMSUMKocaeli Üniversitesinihalsamsum@hotmail.com


ÖZET
Enformasyon toplumunun gelişmesiyle birlikte, yeni çalışma biçimlerinin ortaya çıkması, özellikle de “esneklik” kavramının öne çıkması, beraberinde, çalışma ve emek ilişkisine ilişkin kuramsal yaklaşımların doğrultusuna dair dönüşümleri de getirmektedir. 21. yy.’ın çalışma ve emek üzerine ilerleyen çalışmaları, genel çerçevede, değişen insan ihtiyaçları bağlamında iki uca savrulmuş bir yaklaşım sergilemektedirler: Bu yaklaşımlar, ya R. Sennett’in deyimiyle “aşınan insan karakteri” üzerine üstyapısal ve algıya yönelik dönüşümleri ele almakta, ya da hala belirleyiciliğini koruyan, “ çalışmanın materyalist unsurlarının” merkezi önemde olduğu bir bakış açısında ısrar etmektedirler. Bu çalışmada, hem çalışmanın enformasyon toplumundaki dönüşümüne dair geleneksel kavramların yeniden yorumlanmasına çalışılmış, hem de çalışma-emek ilişkisine dair bütünlüklü bir tartışma zemini oluşturulmaya çalışılmıştır.


ABSTRACT
By the infromation society upcoming, arising the new working classes –especially the arise of flexibility- brings the transformation of theoretical arguments about the “work” and “labour”. Studies on the work and labour in 21. Century are proceeding in the two main way: One is about the transformation of human character, as Sennett said “corrosion of character” and the superstructural transformations, other is about the persisting on materialist factors of working are still determinant. In this study, it has been tried to commentate the traditional concepts of working and labour in information sociaty. It has been also tried to provide inclusive basis for argument about the relation between the working and labour.


ANAHTAR KELİMELER: Çalışma, emek, enformasyon toplumu, esneklik.


KEYWORDS: Working, labour, information society, flexibility.

[PDF]