Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Atatürk Üniversitesi kampüs tabanlı dersler modeli bileşenlerine yönelik öğrenci görüşleri


Arş. Gör. Derya ÇAKMAK KARAPINARhttps://orcid.org/0000-0003-0796-1800derya.cakmak@atauni.edu.tr
Öğr. Gör. Muhammed GÜLERhttps://orcid.org/0000-0001-5353-2690mhmmdguler@gmail.com
Doç. Dr. Engin KURŞUNhttps://orcid.org/0000-0002-5649-8595enginkursun@gmail.com
Prof. Dr. Selçuk KARAMANhttps://orcid.org/0000-0002-0493-3444selcukkaraman@gmail.com

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 04 Nisan 2018 *Bu bir araştırma makalesidir.


ÖZET
Atatürk Üniversitesi, her üniversitenin müfredatına dâhil olan ortak dersleri, kampüs tabanlı öğrencilerine uzaktan eğitim yoluyla vermektedir. Her dönem yaklaşık 20.000 öğrencinin aldığı bu dersler, bireysel öğrenmeye uygun olarak hazırlanmış içerikler vasıtasıyla öğrencilere sunulmaktadır. Bunların yanı sıra öğrenciler katılımın zorunlu olmadığı yüz yüze uygulamalarla da (Açık Sınıf ve Ofis Saati) desteklenmektedir. Ancak öğrencilerin bu uygulamalara beklenen ilgiyi göstermediği görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada öğrencilerin yüz yüze uygulamalara katılmama nedenlerini ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden araçsal durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu seçilirken ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ölçüt olarak kredili olarak sunulmayan ve öğrenci başarısının diğer ortak derslere oranla düşük olduğu tespit edildiği için Yabancı Dil (İngilizce) dersi seçilmiştir. Çalışmaya gönüllü olarak 28 öğrenci katılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgularda öğrencilerin yüz yüze uygulamalara beklenen katılımı göstermemelerinin ders, sistem, öğretim üyeleri ve öğrenciler olmak üzere dört temel kaynağının sebep olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, gerçekleştirilen yüz yüze uygulamalara öğrenci katılımını artırmak amacıyla öğrencilerin bu uygulamalardan haberdar edilmesi, derslerin kredili olarak verilmesi, öğretim üyelerinin ders içeriklerini daha güncel hale getirmeleri ve ders anlatımını etkili ve verimli şekilde yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, uzaktan eğitim yoluyla verilen kampüs tabanlı derslerin hangi şartlarda yüz yüze desteğe ihtiyacı olduğunun belirlenmesine yardımcı olacaktır.


ABSTRACT
Ataturk University, has been given common introductory courses, which are included in every university curriculum through distance education on their campus-based students. These courses taken by about 20.000 students each term are mainly presented through self-paced asynchronous contents. Apart from these contents, face-to-face practices (Open Class and Office Hour) in which attendance is not obligatory were implemented. However, it seems that the students didn’t show the anticipation of this application. In this sense, the present study aims to understand the reasons behind the low interest of students to these face-to-face supports. In the present study, case study design has been used which is one of qualitative research methods. Choosing the sample group of this research, criterion sample method has been administrated. Foreign Language (English) course was chosen in this study, because it was determined that student achievement was lower than other common courses and it was non-credited course as a criterion. Participants are consisted of 28 volunteer students who took foreign language course in this way. Data has been gathered with in-depth semi-structured interview and it has been analyzed through content analysis method. Preliminary findings indicated that the reasons why the students don’t expected to participate in face to face supports could be grouped under four themes: lecture, system, lecturers and students. Consequently, in order to increase the number of participation to the face to face implementations, students should be informed with different communication channels, credited condition of courses can be changed and the faculty members can play more active role in the design of face to face support mechanisms. The results of this study will help determine the conditions under which campus-based courses offered by distance education require face-to-face support.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan Eğitim, Kampüs Tabanlı Dersler Modeli, ATAUZEM, Kampüs Tabanlı Öğrenciler


KEYWORDS: Distance Education, Common Course Model, ATAUZEM, Campus-Based Students

[PDF]