Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin Facebook bağımlılık düzeylerinin mekânsal analizi


Doç. Dr. Fikret ERhttps://orcid.org/0000-0002-0194-616fer@anadolu.edu.tr

Gönderme Tarihi : 02 Ocak 2019 Kabul Tarihi : 03 Mart 2018 *Bu bir araştırma makalesidir.


ÖZET
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi 1982 yılından bu yana örgün eğitim yerine açıktan okuyarak üniversite diploması sahibi olmak isteyen bireylere olanaklar sunmaktadır. Bugüne kadar iki milyondan daha fazla birey sistem yardımıyla kayıtlı oldukları programlardan mezun olarak diploma sahibi olmuşlardır. Bu çalışmada sisteme 2015-2016 eğitim öğretim yılında kayıtlı öğrencilerin Facebook bağımlılıkları araştırılmıştır. Bu amaçla Bergen Facebook Bağımlılık ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan öğrencilerin %21,3’ü Facebook bağımlısı ve %15,1’de muhtemel Facebook bağımlısı olarak tespit edilmiştir. İllere göre öğrencilerin Facebook ve Muhtemel Facebook bağımlısı olma oranları tespit edilmiş, illere göre dağılım için Moran’ın I otokorelasyon istatistiği hesaplanmıştır. İller kartiller kullanılarak gruplara ayrılmıştır.


ABSTRACT
Anadolu University Open Education system, since 1982, uses all tools of education to provide students the opportunity of obtaning a university diploma to those who ca not get a diploma from usual in-campus education. Until today, more than two million students have already graduated from the programs that they were enrolled. In this study, the Facebook addiction levels of the students who registered to a program in 2015-2016 education year is investigated. The Bergen Facebook addiction scale is used in the study. The main purpose of this study is to show geographical distribution of Facebook addiction among open education students in Turkey. The overall results indicate that 21.3% of the students were facebook addict whereas 15.1% of the students were possible Facebook addicts. The proprotion of the students who were classified as either Facebook addict or Possible Facebook addict for every city in Turkey is calculated and studied by Moran’s I autocorrelation coefficient. Futhermore a grouping of the cities for given variables of Facebook addiction are created by quartiles.


ANAHTAR KELİMELER: Facebook Bağımlılığı, Bergen Facebook Ölçeği, Mekânsal Otokorelasyon, Kartiller


KEYWORDS: Facebook Addiction, Bergen Facebook Addiction Scale, Spatial Autocorrelation, Quartiles

[PDF]