Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

(Kitap Özeti) Yükseköğretimde e-öğrenme ve engellilik


Öğr. Gör. Süleyman ARIAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye 26470suleymanari@anadolu.edu.tr


ÖZET
Jane Seale, Yüksek Öğretimde e-öğrenme ve engellilik adlı (e-Learning and Disability in Higher Education: accessibility research and practice, 2006) yapıtında ortaya koyduğu projesiyle eleştirel engellilik çalışmaları teorisine ve pratiğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Seale bu yapıtında sunduğu eğitim paradigmasıyla engelliler ve dezavantajlılar için bir eğitim modeli önermektedir. Seale’nin ünite 1’de ifade ettiği gibi, bu kitabın temel amacı “Birçok araç ve yöntemin olmasına rağmen uygulayıcılar erişilebilirlik konusunda neden hala bir çığır açacak buluşa ihtiyaç duymaktadırlar?”sorusuna yanıt aramaktadır.


ABSTRACT
Jane Seale aims to contribute to the theory and practice of critical disability studies with the project (e-Learning and Disability in Higher Education: accessibility research and practice, 2006). Seale offers a training model for disabilities and disadvantages through its educational paradigm. As Seale expresses in unit 1, the main purpose of this book is "Why do practitioners still need breakthroughs in accessibility, even though there are many tools and methods?"


ANAHTAR KELİMELER: Yükseköğretim, e-öğrenme, engellilik


KEYWORDS: Higher education, e-learning, disability

[PDF]